Ассистент хъугъэх

Адыгэ къэралыгъо университетым научнэ ассистентхэм якъыхэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу апэрэу щызэха­ща­гъэм изэфэхьысыжьхэр къэнэфагъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, ащ хэлажьэ зышIоигъохэм мэзаем и 9-м къы­щегъэ­жьагъэу и 19-м нэс ятхылъхэр къырахьылIагъэх.

Научнэ-ушэтын Iоф­шIэным фэщэгъэ ныбжьыкIэхэр къыхэгъэщыгъэнхэр, студентхэр нахь фэщэгъэнхэр ары пшъэ­рылъ шъхьаIэу зэхэща­кIохэм зыфагъэуцужьырэр. Джащ фэдэу АКъУ-м инаучнэ еджапIэхэм ахэгъэхъогъэныр, тапэкIэ Iоф зышIэщтхэр угъоигъэнхэр къыдалъытэзэ мы зэнэ­къо­къур зэхащагъ.

Научнэ ушэтынхэр апшъэрэ еджапIэм зыщызэхащэхэкIэ, научнэ ассистентыр ипащэ игъусэу Iоф ышIэщт. Ушэтынхэр ащ ышIынхэ, зэфэхьысыжьэу ахэм афэхъухэрэр къытын амал иIэщт. Джащ фэдэу экспедициехэм ыкIи хэушъхьафыкIыгъэ ушэтын проектхэм ахэлэжьэн ылъэ­кIыщт.

Зэфэхьысыжьэу ашIыгъэмкIэ, «Педагогическое образование», «Худо­жест­венное образование и виды искусств» зыфи­Iорэ лъэныкъохэмкIэ я 2-рэ курсым имагист­ран­тэу Агъыржьэ­нэкъо Иб­рахьимэ къыха­хыгъ. Научнэ пащэр профессо-
рэу, искусствове­дениемкIэ докторэу Алла Соко­ловар ары.

«Литературное твор­чество», «Литературный ра­ботник, переводчик худо­жественной литера­туры» зыфиIорэ лъэны­къохэмкIэ я 5-рэ курсым щеджэрэ Хъуажъ Раситэ къыхахыгъ. Научнэ пащэр профессорэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу Унэрэкъо Рай.