АмалышIухэр къетых

Хы ШIуцIэ Iушъом щыпсэурэ шапсыгъэхэм якъуаджэхэм культурэм иунэу адэтхэм джырэ зэлъыIэсыкIэ амалэу щыIэхэр игъэкIотыгъэу ащагъэфедэх.

Илъэсищ фэдизкIэ узэкIэIэ­бэжьмэ, пандемием къыхэкIэу культурэм епхыгъэу Iоф зы­шIэхэрэм чIыпIэу зэрыфагъэхэм елъытыгъэу пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф ашIэн фаеу хъугъагъэ. Джы пэрыт интернет-технологиехэм яшIуагъэкIэ амал дэгъу­хэр щыIэ хъугъэх. ГущыIэм пае, уипсэупIэ удэмыкIэу Урысыем ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм анэмыкIэу, IэкIыб къэралхэми ащыкIорэ зэнэкъокъухэм е фестивальхэм уахэлэжьэшъущт. Шъып­къэ, узэIукIэнышъ, узэхэтэу гущыIэгъу узэфэхъуным ар лъыкIахьэрэп. Ау ныбжьыкIэхэм ятворческэ амалхэм заушъомбгъунымкIэ, Iо хэлъэп, ащ ишIогъэшхо къэкIо. Анахьэу етIани пэIудзыгъэ псэупIэ цIыкIухэм адэсхэмкIэ ар IэпыIэгъу­шху. Къушъхьэхэм ахэт къуа­джэу Къэлэжъ джырэ зэлъы­IэсыкIэ амалхэр игъэкIотыгъэу щагъэфедэх.

«Художественнэ гущыIэр» зыфиIорэ студиеу илъэсэу икIыгъэм зэхащагъэм иIофшIэн чанэу хэлажьэх Хьаджыкъо, Къэлэжъ, Лыгъотх ащыпсэухэрэ ныбжьыкIэхэу Кобл Виолеттэ, Нэпсэухэу Беллэрэ Данэрэ, Шъхьэлэхъо Залинэ, Кобл Мадинэ ыкIи нэмыкIхэр.

Кружокым пэщэныгъэ дызезыхьэрэ ТIэшъу Фатимэ къызэриIуагъэмкIэ, усэхэм IупкIэу, дахэу къяджэнхэмкIэ, лъэпкъ культурэм, ныдэлъфыбзэр нахь куоу зэгъэшIэгъэным агукIэ нахь фаблэхэу хъунхэмкIэ студием епхыгъэу ныбжьыкIэхэм Iоф зэрашIэрэм ишIогъэшхо къэкIо.

— Илъэсым къыкIоцI игъо тифагъ къэлэ, район, хэ­гъэгу зэнэкъокъухэм тахэлэжьэнэу ыкIи текIоны­гъэхэр къащыдахынхэу. Клубым щыкIорэ Iофтхьабзэхэми ахэр чанэу ахэлажьэх. ПсышIуапэм дэт гупчэ тхылъеджапIэми зэпхыныгъэ дытиIэу щыт, — еIо ащ.

Илъэсыбэ хъугъэу тхылъ­еджапIэм Iоф щызышIэрэ Тыу Заирэ ныбжьыкIэхэм ящыкIэгъэ литературэр къыхахынымкIэ ишIогъэшхо къегъакIо. Зэлъа­шIэрэ урыс ыкIи адыгэ тхакIохэм яусэхэм ащыщхэм гум лъыIэсэу ахэр къяджэх, чIыпIэ зэфэшъхьафхэм ядахэ аIо. ГущыIэм пае, къалэу Уссурийскэ «Колокола мужества» зыфиIорэ зэнэкъокъоу щыкIуагъэм Къэлэжъ щыщ Нэпсэу Беллэ я III-рэ шъуашэ зиIэ диплом къы­щыфагъэшъошагъ.

Кружокэу «Художественное слово» зыфиIорэм иIофшIэн анахь чанэу хэлажьэхэрэм ащыщэу Шъхьэлэхъо Залинэ этно-фестивалэу «По заветам предков» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдихыгъ. Ар къызэ­джагъэр къуаджэу Къэлэжъ щыщ Кобл Налбый иусэу «Земля адыгов» зыфиIорэр ары.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр ыуIи сурэтхэр: Ныбэ Анзор.