ЦIыфхэм яеплъыкIэхэр аугъоих

Адыгэ Республикэм и Общественнэ палатэ 2022-рэ илъэсым ышIэгъэ IофшIэныр зыщы­зэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъо гъэтхапэм и 16-м иIагъ.

Iофтхьабзэхэм хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет ипащэу КIэрэщэ Анзаур, Къэралыгъо Советым — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIы­хъужъэу,

УФ-м и Общественнэ палатэ хэтэу, Адыгеим, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе­Щэрджэсым янароднэ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ, общественнэ ыкIи профсоюз организациехэм япащэхэр.

Общественнэ палатэм итхьаматэу Устэ Руслъан зэхэсы-гъор пэублэ псалъэкIэ къызэIуи­хызэ, Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ Адыгеим илIыкIоу хэхьащтым ихэдзынхэр зэрэрекIокIыгъэр къыхигъэщыгъ. Нахьыбэм ама­къэ зыфатыгъэр МэщбэшIэ Ис­хьакъ.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат шIуфэс тхыгъэу Общественнэ палатэм хэтхэм къафигъэхьыгъэм министрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур къеджагъ.

«Адыгеим хэхъоныгъэ ышIыныр, ащ щыпсэухэрэм ящыIэ­кIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэхэм ащыщ. Общественнэ лъыплъэнымкIэ, цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къиIотыкIыгъэнхэмкIэ, зэдэгущыIэгъу занкIэхэр адэшIыгъэнхэмкIэ палатэр тищыкIагъэу зэрэщытыр ар зылэжьэрэ илъэс пчъагъэхэм къагъэшъыпкъэжьын алъэкIыгъ. Социальнэ цIыф куп зэфэшъхьафхэм яшIоигъоныгъэхэр мыхэм къагъэгъунэх. Республикэм изыпкъ­итыныгъэ фэIорышIэрэ пшъэ­рылъ шъхьаIэхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ гражданскэ пшъэдэкIыжь инэу зешъухьэрэмкIэ сы­шъуфэраз. Джащ фэдэу лъэпкъ проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ, экономикэм, гъэсэныгъэм, куль­турэм, ныбжьыкIэхэм, псэу­пIэ-коммунальнэ хъызмэтым япхыгъэ Iофыгъохэм алъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэхэр тштэнхэмкIэ шъуиеплъыкIэхэр къыдэтэлъы­тэх. Адыгеим щыпсэухэрэм зи­шIуагъэ якIыщт унашъохэр тызэгъусэу зэдэтэштэх. Мы уахъ­тэм обществэмрэ хабзэмрэ язэдэлэжьэныгъэ мэхьанэ иI, арышъ, джыри тапэкIи тизэдэлэжьэныгъэ лъыдгъэкIотэным тыфэхьазыр», — къыщиIуагъ КъумпIыл Мурат итхыгъэ.

Министрэхэм я Кабинет Адыге­им и Общественнэ палатэ къыготэу чанэу зэрэзэдэлажьэ­хэрэмкIэ зэрафэразэр, джыри тапэкIи цIыфхэм яеплъыкIэхэр къыдыхалъытэхэзэ Iоф зэрэзэдашIэщтыр КIэрэщэ Анзаур хигъэунэфыкIыгъ.

Нэужым Устэ Руслъан икIыгъэ илъэсым ашIэгъэ IофшIэным къытегущыIэзэ, щэфакIохэм яфи­тыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм иIофыгъохэм, ныбжьыкIэ дзэ-патриотическэ движением хэхъоныгъэ ышIыным, коммунальнэ фэIо-фашIэхэр зшапхъэ­хэм адиштэу ягъэгъотыгъэнхэм, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу афэхъугъэным, нэ­мыкI­хэми афэгъэхьыгъэ общественнэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэхэм палатэм хэтхэр зэрахэ­лэжьагъэхэр къыхигъэщыгъ.

Джащ фэдэу Общественнэ палатэм хэтхэм онлайн-зэхэсыгъуи 101-рэ рагъэкIокIыгъ, общественнэ уплъэкIунхэм къадыхэлъытэгъэ федеральнэ хэ­бзэгъэуцугъэ 44-мэ япроектхэм ахэплъагъэх.

Урысыем и Об­щественнэ палатэ къикIыгъэ письмэ­хэм ыкIи унашъохэм (пстэумкIи 658-рэ фэдиз) цIыф­хэм лъэIоу зыкъызэрафагъэзагъэхэм Iоф адашIагъ.

— Мы уахътэм тикъэралыгъо зэрихьылIэгъэ гумэкIыгъор зэ­хэтэшIыкIы, ащ епхыгъэу Украи­нэм щыкIорэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием детэгъаштэ. Илъэс къэс пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэхэр зэхъокIыхэрэп ыкIи тинэплъэгъу идгъэкIыхэрэп, арышъ, мы къихьэгъэ илъэсми шIуагъэ къыхьэу палатэм Iоф зэришIэщтым сицыхьэ телъ. Къыхэзгъэщымэ сшIоигъу икIыгъэ илъэсым Адыгеим и Общественнэ палатэ хэтхэм чанэу Iоф зэрашIагъэмкIэ сызэра­фэ­разэр, — къыIуагъ Устэ Рус­лъан.

Общественнэ палатэр респуб­ликэм щыкIогъэ Iофтхьабзэхэм зэрахэлэжьагъэм фэгъэхьыгъэ докладхэр зэхэсыгъом къыща­шIыгъэх АР-м и Общественнэ палатэ ипащэ игуадзэу Анна Крюковам, УФ-м народнэ гъэсэ­ныгъэмкIэ ыкIи наукэмкIэ иIофышIэхэм япрофсоюз и Адыгэ республикэ къутамэ ипащэу Жэдэ Зурыет, Общественнэ палатэм хэт Оник Нигоевым, нэмыкIхэми.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан ты­рихыгъэх.