ПсэупIэ сертификатхэр аритыжьыгъэх

Унэгъо ныбжьыкIэхэм унэ зэращэфыщт е зэрагъэпсыщт сертификатхэр АР-м и Правитель­ст­вэ зычIэт унэм непэ щаратыжьыгъэх. Республикэм икъэлэ, ирайон зэфэшъхьафхэм къа­рыкIыгъэ унэгъуи 8-мэ ащ фэдэ сертификатхэр аратыгъэх.

Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихи, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэ­рэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, къэра­лыгъо хэбзэ къулыкъухэм ренэу анаIэ зытырагъэтыхэрэм ащыщых унэгъо кIоцI хабзэхэр гъэ­пытэгъэнхэр, унагъом мэхьанэу иIэм зыкъегъэIэтыгъэныр.

«Унагъо пэпчъ щыIэкIэ-псэу­кIэ дэгъу иIэным, неущырэ ма­­фэм ицыхьэ телъыным апае унагъом, ныхэм, кIэлэцIыкIухэм къэралыгъо IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ амалэу щыIэхэр зэкIэ къызфэтэгъэфедэх», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Унагъом, ныхэм, кIэлэцIыкIу­хэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ, демографием зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ Адыгеим Iофтхьэбзабэ щызэрахьэ. ШIо­гъэ­шхо къызыкIакIорэр унэгъо ныбжьыкIэхэм унэ къа­зэрара­ты­рэ къэралыгъо программэр ары. 2023-рэ илъэсым ащ ипхырыщын пае сомэ миллион 250-рэ фэдиз къыхагъэ­кIы­нэу рахъухьэ. А мылъкум ишIуа-­
гъэ­кIэ унэгъуи 127-мэ псэукIэ амалэу яIэр на­хьышIу хъущт.

«Социальнэ политикэм илъэ­ныкъохэу Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Пути­ным къыгъэнэфагъэхэм ащыщым ипхырыщынкIэ — социальнэ ахъщэ IэпыIэгъум ишIуагъэкIэ унэгъо ныбжьыкIэхэм щыIэ­кIэ-псэукIэу яIэм зыкъегъэIэтыгъэ­нымкIэ — ар зичэзыу лъэбэ­къоу щыт. Мэхьанэшхо зиIэ сертификатыр къызэрэшъуатыгъэм шъуищыIэныгъэ нахьышIум ылъэ­ныкъокIэ зэхъокIыныгъэхэр фишIыщтых, гухэлъэу шъуиIэхэр къыжъудэхъунхэмкIэ, кIэлэцIыкIухэм япIункIэ амалыкIэхэр шъуиIэщтых. Мы хъугъэ-шIэгъэ гушIуагъомкIэ сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо!» — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Къэралыгъо IэпыIэгъу зэрафэ­хъухэрэ программэхэм яшIуагъэ­кIэ унэгъуабэмэ унакIэхэр къа­­ратыным республикэм ипа­щэ­хэм тапэкIи алъэкI зэрэра­хьы­лIэщтыр КъумпIыл Мурат къыхи­гъэщыгъ.

Къэралыгъо программэм хэ­лажьэхэрэм республикэм и ЛIы­шъхьэ «тхьауегъэпсэу» къы­раIуагъ кIэлэцIыкIухэр зэрыс унагъохэм зэрафэгумэкIырэм фэшI. Джащ фэдэу къуаджэхэм хэхъоныгъэ зэрашIырэр, социальнэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу зэрафагъэцакIэхэрэр, щыIэкIэ­-псэукIэм зыкъызэриIэтырэр ахэм къаIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтыр: А. Гусев.