Гъэтхапэм и 17-р — Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Маф

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэу, Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм ялIыкIо къулыкъухэм ядепутатхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Республикэм ипарламентаризмэ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Обществэм ищыIэныгъэкIэ джырэ лъэхъаным парламентаризмэм мэхьа­нэшхо иIэу щыт, социальнэ-экономикэ зэхъокIыныгъэхэр лъыкIотэнхэмкIэ, цIыф­хэм ящыIакIэ нахьышIу хъуным фытегъэпсыхьэгъэ пшъэрылъхэр зэшIо­хыгъэнхэмкIэ, Конституцием къыди­лъытэрэ фитыныгъэу ахэм яIэхэр мыу­къогъэнхэмкIэ ар лъэпсэшIу мэхъу.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм, муниципалитетхэм ялIыкIо къулыкъухэм яхэбзэихъухьан IофшIэнэу шIуагъэ къэзытырэр тирес­публикэ ихэхъоныгъэкIэ амалэу щыIэхэр нахь гъэпытэгъэнхэм, общественнэ-политикэ зыпкъитыныгъэр мыукъо­гъэным, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъыным ыкIи нэмыкIхэм афэлажьэ.

Республикэм идепутатхэм аIэ зэкIэ­дзагъэу Iофышхо зэрагъэцакIэрэм, хэ­дзакIохэмкIэ пшъэдэкIыжьэу ахьырэр икъоу къызэрагурыIорэм апае инэу ты­зэрафэразэр къэтэIо.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, тыгу къыддеIэу зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, унашъохэм яштэн акъылыгъэ хэлъэу шъуекIолIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ Iофэу жъугъэцакIэрэм гъэхъагъэхэр щышъушIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр