Анахь лъэшхэм афагъэшъошэщт

Урысые физкультурэ-спорт комплексэу «Iоф­шIэным ыкIи зыкъэухъумэжьыным сафэ­хьа­зыр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ шапхъэхэм ятын фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр Адыгеим ирайонхэм зэкIэми ащэкIох.

Анахьэу анаIэ зытырагъэтырэр кIэлэеджакIохэр ары, сыда пIомэ мыхэм физическэ ухьазырыныгъэу яIэм елъытыгъэу апшъэрэ ыкIи гурыт сэнэхьат зыщарагъэгъотырэ еджапIэхэм ачIэхьанхэмкIэ балл тедзэхэр къахьынхэ алъэкIыщт.

Мы лъэныкъомкIэ чанэу Iоф ашIэ Мыекъуапэрэ Джэджэ районымрэ. Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм къачъыхьэ, есых, мэщэрыох, нэмыкI лъэны­къохэмкIэ шапхъэхэр атых. ЗэкIэми пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр ГТО-м идышъэ бгъэхалъхьэ къыдахыныр ары. Ар дэгъоу зыкъэзыгъэлъагъохэрэм ыкIи анахь лъэшхэм афагъэшъошэщт.