ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх

Спортивнэ гимнастикэмкIэ Ставрополь краим ит къалэу Ессентуки щыкIогъэ зэнэкъокъухэм Мыекъуапэ ипшъашъэхэм гъэхъэгъэшIухэр щашIыгъэх. Олимпийскэ резервым икъэлэ спорт еджапIэ итренерхэм тигимнасткэхэр агъэхьазырыгъэх.

Адыгеим ипшъашъэхэм ухьазырыныгъэ дэгъу къагъэлъэгъуагъ ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. Спортым имастер хъунхэмкIэ кандидатхэм япрограммэ къыдыхэлъытагъэу текIоны­гъэр къыдихыгъ Ирина Власюковам. Апэрэ разрядымкIэ Адыгэ Респуб­ликэм ятIонэрэ текIоныгъэр къыфихьыгъ Камилла Стребковам, ящэнэрэ хъугъэ Панэкъо Камиллэ. ЯтIонэрэ разрядымкIэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къыдихыгъ Юлия Шубинам. Ящэнэрэ спорт разрядымкIэ тигимнасткэхэм медали 4 къахьыгъ. Дышъэр Яна Лукьяновам фагъэшъошагъ, ящэнэрэ чIыпIэр Ева Савочкинам, КIыкI Динэ ыкIи Алиса Сотниковам къыдахыгъ. ЗэкIэмкIи тиспортсменкэхэм медали 8 къахьыгъ. Командэр зэнэкъокъум фэзыгъэхьазырыгъэхэр тренерхэу Анна Перепелицэрэ ХьакIмэфэ Светланэрэ.