Пэтхъу-Iутхъур ыкIи гриппыр джыри мэзекIох

Республикэм эпидемиологиемкIэ изытет къытедгъэгущыIагъ щэфакIохэм яфитыныгъэхэр ыкIи цIыфым игупсэфыныгъэ къэухъумэгъэнхэмкIэ Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Сергей Завгороднер.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, зэпахырэ узхэу анахьэу тишъо­лъыр къыщекIокIыхэрэ пэтхъу- Iутхъур, гриппыр, коронавирусыр ыкIи пневмониер тхьамафэ къэс къызэузыхэрэм япчъагъэ гъунэ лъафы, зэфэхьысыжьхэр фа­шIых.

— ГущыIэм пае, икIыгъэ тхьамафэр тштэмэ, пэтхъу-Iутхъур (ОРВИ) ыкIи гриппыр нэбгырэ 1010-мэ къяузыгъэу агъэунэфыгъ, — къеIуатэ Сергей Завгороднем. — А пчъагъэм къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, нэбгырэ мини 10-м телъытагъэу сымэджагъэр процент 21,6-рэ, эпидемие шапхъэу тхьамафэмкIэ агъэнэфа­гъэм ар процент 48,2-кIэ нахь макI. Ащ ыпэрэ тхьамафэм ебгъапшэмэ, джы къэсымэджагъэр процент 16,9-кIэ нахь макI.

Къалэу Мыекъуапэ пштэмэ, пэтхъу-Iутхъур къяутэкIыгъэу 447-рэ щатхыгъ, нэбгырэ мини 10-м телъытагъэу сымэджагъэр процент 26,7-кIэ, эпидемие гъунапкъэм процент 16,9-кIэ нахь макI.

Ныбжь купхэмкIэ пштэмэ, кIэлэцIыкIухэм анахьи ныбжь зиIэхэр нахьыбэу сымэджагъэх.

ТигущыIэгъу къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, нахьыбэрэмкIэ рес­публикэм щызекIорэр «свиной гриппыр» ары.

— Эпидемие лъэхъаныр къы­зежьагъэм къыщегъэ­жьагъэу «свиной грипп» зыфаIорэр къеузыгъэу нэбгыри 160-рэ фэдиз атхыгъ, — къеIуатэ С. Завгороднем. — Пэтхъу-Iутхъум, гриппым ыкIи коронавирусым апкъ къикIыкIэ мыгъэ зидунай зыхъожьыгъэ щыIэп. ИкIыгъэ тхьамафэм пэтхъу-Iутхъур ыкIи гриппыр къызэузыгъэ нэбгырэ 56-рэ сымэджэщхэм агъэгъолъыгъэх, ащ ыпэрэ тхьамафэм – нэбгырэ 52-рэ.

Адыгеим исанитарнэ врач шъхьаIэ зигугъу къышIыгъэхэм ащыщ коронавирусыр респуб­ликэм нахь макIэу къыщекIокIы зэрэхъугъэр ыкIи анахьэу къыхагъэщырэр «омикроныр» ары.
— Мы зэпахырэ узыр нэбгырэ 96-мэ икIыгъэ тхьамафэм къахагъэщыгъ, ащ ыпэрэ тхьамафэм – нэбгырэ 90-мэ, — къеIуатэ С. Завгороднем. — Пчъа­гъэм зы тхьамафэм хэхъо, адрэ тхьамафэм хэкIы, ау бэп зэрэзэтекIырэр. Анахьэу ар зыщагъэунэфыгъэр Адыгэкъал, Мыекъуап ыкIи Теуцожь районыр. Коронавирусыр къызэузыгъэу сымэджэщым чIэфагъэр нэбгыри 10, ыпэрэ тхьамафэм — нэбгыри 7.

Пэтхъу-Iутхъур ыкIи гриппыр мыгъэ нахьыбэмэ къяузыныр къызыхэкIэу санитарнэ врач шъхьаIэм къыхигъэщырэр вакцинациер агъэнэфэгъэ шапхъэм зэрэнамыгъэсыгъэр ары. Гриппым пэуцужьырэ вакцинэр Адыгеим щыпсэухэрэм япроцент 60-м нэсэу ахалъхьанэу щытыгъэмэ, процент 40-м афашIыгъ ныIэп ыкIи нахьыбэр зыхалъхьагъэр кIэлэцIыкIухэр ары.

Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ профилактикэм ылъэныкъокIэ цIыфхэм закъыфегъазэ нахь зыфэсакъыжьынхэу, цIыфхэр бэу зыщызэрэугъоихэрэ чIыпIэхэм амал зэриIэкIэ нахь макIэу ахэхьанхэу. ЩэпIэ чIыпIэхэм шъузыкIокIэ нэгуIухъор жъугъэфедэмэ нахь тэрэзэу ащ елъытэ. ШъуIэхэр нахьыбэрэ шъутхьакIых. Шъукъэсымэджагъэу гуцаф зэрэшъушIэу IэзэпIэ учреждениехэм зафэжъугъазэмэ нахь тэрэз.

Сымаджэ зэрыс унагъохэм язекIуакIэ тIэкIу нахь зэблахъу­мэ нахьышIу. Сымаджэм унэ шъхьаф фыхэхыгъэу, зы нэбгырэ ащ лъыплъэмэ нахьышIу, зы метрэ нахь мымакIэу азыфагу илъэу. Жьы къабзэм мэхьанэ иI. Унэ кIоцIхэм бэрэ жьы къаб­зэ арыбгъэхьан фае. Ащ вирусыр нахь макIэ ешIы.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр: А. Iэшъынэр.