Псыхъоу Джаджэ агъэкъабзэ

Адыгэ Республикэм тыкъэзыуцухьэрэ дуна­имрэ чIыопсым ибаиныгъэрэ якъэу­хъумэнкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Колесниковым ТАСС-м (Урысыем икъэбарлъыгъэIэс агентствэ) макъэ зэрэригъэ­IугъэмкIэ, Мыекъопэ районым километрэ 17 икIыхьагъэу пхырыкIырэ псыхъоу Джаджэм ычIэгъ щызэтырихьэгъэ чъыгыжъхэр, пыдзафэхэр, нэмыкI­хэри заукъэ­бзыхэкIэ нэбгырэ 1300-мэ яхапIэхэр псыкъиуным ыгъэгумэкIыжьыщтхэп.

Сыд фэдэрэ псыхъуи ычIэ бгъэкъэбзэныр Iоф хьы­лъэу щыт. Ары Джаджэ игъэкъэбзэн гъогогъуищэу зыкIызэтыраутыгъэр. IофшIэнхэр 2016-рэ илъэсым рагъэжьэгъагъэх. С. Колесниковым къызэриIуагъэмкIэ, 2024-рэ илъэсым ыкIэм нэс IофшIэнхэр аухыщт, ащ сомэ миллион 64-м ехъу апэIухьащт.

Республикэм пхырыкIырэ псыхъохэм анахьыбэр къушъ­хьэхэм къащежьэх. Осыр зыщыжъущт лъэхъаныр, псыхъохэм зыкъызщаIэтыщтыр къэшIэгъуае. Мыекъопэ районым ит псэупIэхэу Гражданскэр, Дьяковар, Калининыр арых нахьыбэу мыщ ыгъэгумэкIыхэрэр. Ащ зэрарэу цIыфхэм къафихьырэм идэгъэзыжьын сомэ миллион пчъагъэ тырагъэкIуадэ.

IофшIэнхэр 2024-рэ илъэсым аухынхэу мэгугъэх, километрэ 17,4-м щыщэу агъэкъэбзэнэу къэнагъэр километри 4,8-рэ мэхъу.

Адыгеир пштэмэ, псыр къызыкIаорэр псэупIэ 80-м ехъу, ахэм нэбгырэ мин 70-рэ фэдиз ащэпсэу. ЧIыгу гектар мин 20-м ехъумэ чIэнэгъабэ арегъэшIы, зэрарыр сомэ миллиони 150-м нэсы. Аужырэ псыкъиушхоу 2002-рэ илъэсым Адыгеим къыщыхъугъагъэм цIыфхэм зэрарэу къафихьыгъэр сомэ миллиардым шIокIыгъагъ.

(Тикорр.).