ЛIэшIэгъуныкъо гъогу

Инспектор ныбжьыкIэхэм я Урысые движение (ЮИД) зызэхащагъэр гъэтхапэм и 6-м илъэс 50 хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ республикэ зэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Районхэм ащыIэ инспектор ныбжьыкIэхэм яотряд анахь дэгъухэм ялIыкIохэр ащ хэлэжьагъэх.

Джащ фэдэу игъэкIотыгъэ Iофтхьабзэм къеблэгъагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет —Хасэм гъэсэныгъэмкIэ, шIэныгъэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, къэбар жъугъэм иамалхэм ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адиIэгъэнымкIэ икомитет итхьаматэу Шэуджэн Тембот, гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министрэм игуадзэу Артем Журавель, Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие ипащэ игуадзэу Едыдж Мурат, кIэлэцIыкIухэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Уполномоченнэу Наталья Агеевар.

Къэралыгъом ит кIэлэцIыкIу движениехэм ащыщэу анахь цIыфыбэ зэлъызыщэхэрэм мыхэр апэ зэритхэр Шэуджэн Тембот ипэублэ псалъэ къыщыхигъэщыгъ. Инспектор ныбжьыкIэхэм яотрядхэр зэхэзыщэгъэ ветеранхэм, джы зы­гъэIоры­шIэрэ кIэлэегъаджэхэм, мыхэм ахэтхэм рэзэныгъэ гу­щыIэхэр комитетым ипащэ къафиIуагъ. Ахэм яшIуагъэкIэ гъогурыкIоным хэлэжьэрэ ныбжь зиIэхэм анаIэ кIэлэцIыкIу зекIоным зэрэтырадзагъэр ащ хигъэунэфыкIыгъ.

Едыдж Мурат отрядхэм ахэт­хэм ыкIи япащэхэм юбилей мафэмкIэ къафэгушIуагъ. ГъогурыкIоным хэлэжьэрэ ныбжьыкIэ цIыкIухэм ящыIэныгъэ ыкIи япсауныгъэ къызэтенэным ахэм яIахьышIу зэрэхэлъыр къыхи­гъэщыгъ.

Къэралыгъом ифэшъошэ цIыф­хэу, творческэхэу ыкIи чанхэу щытынхэу къафэлъэIуагъэх гъэсэныгъэмкIэ министрэм игуа­дзэрэ омбудсмен шъхьа­Iэмрэ.

Республикэм мы движениер щызэхащэнэу зэрэхъугъэм, ащ икъежьапIэ Iутыгъэхэм афэгъэ­хьыгъэ фильмэу агъэхьазырыгъэм къэзэрэугъоигъэхэр еплъы­гъэх.

МэфэкI чэфыгъор къэзыIэтыгъэхэм ащыщых Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу творческэ купхэм ыкIи командэхэм ахэтхэм къагъэхьазырыгъэ къэгъэлъэгъонхэр.

МэфэкI Iофтхьабзэм цIыфыбэ зэрэхэлэжьагъэм джыри зэ къыушыхьатыгъ гъогухэм къа­те­­хъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэмкIэ, зэфыщытыкIэу гъогум щызэфыряIэр гъэпытэгъэнымкIэ автоинспекторхэм зэрахьэрэ IофшIэным зэрэдырагъаштэрэм имызакъоу, ахэм хэкIыпIэхэр къафагъотыным ныбжьыкIэхэм еплъыкIэ гъэнэфагъэхэр зэрэфыряIэхэр.

Къэралыгъо автоинспекцием АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапI

Сурэтыр: ГъэIорышапIэм ипресс-къулыкъу