Лъэпкъыр щызгъаIэрэр ыбз

Уиныдэлъфыбзэ пшIэн, урыгущыIэн ыкIи шIу плъэгъун фае. Ар сабыим апэу Iузылъхьэрэр янэ-ятэхэр, уна­гъор ары, етIанэ еджапIэм ащкIэ шIэныгъэхэр щызэ­ре­гъэгъоты.

Бзэр ным фэд, тыди къыщыбгот, уегъэдаIо, пхегъахъо, зэкIэ пшIои­гъор къырэоIо, уины­дэлъфыбзэ пшIэныр на­сыпыгъэ ин.

Гъэтхапэм и 14-м адыга­бзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу «Сыбзэ сидунай» зыфиIорэм изэ­фэхьысыжьхэр Адыгэ рес­публикэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм щашIыгъэх.
Зэнэкъокъум кIэщакIо фэхъугъэх Фондэу «Гу­хэлъ», Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэр ыкIи АР-м культурэмкIэ и Министерствэ.

Зэнэкъокъум хэла­жьэ­хэрэр адыгабзэкIэ усэхэм ыкIи прозэ пычыгъохэм къяджэнхэ фэягъ. Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым къащагъэхьазырыгъэ видеоролики 120-м ехъу осэшIхэм къаIэкIэхьагъ. Ахэм еджакIохэр зыщыщ­хэр, классэу зэрысхэр, анахь якIэсэ предметхэр адыгабзэкIэ къащыраIотыкIыгъ ыкIи къагъэхьазырыгъэ усэхэм е пычы­гъохэм къяджагъэх.
ОсэшI купым хэтыгъэх АР-м культурэмкIэ ими­нистрэ игуадзэу Кушъу Светэ, Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу И. Цэим ыцIэ зыхьырэм иактрисэу Уджыхъу Марыет, Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм ипащэ игуадзэу Даур Саидэ.

АР-м изаслуженнэ журна­листэу, къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыге­им» игъэцэкIэкIо продюсерэу ТIэшъу Светэ мэфэкI Iофтхьабзэр зэ­рищагъ.

Адыгабзэм и Мафэ фэ­гъэхьыгъэ зэнэкъокъум къекIолIагъэх общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм», Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Ми­нистерствэ, Адыгэ къэ­ралыгъо университетым, республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм», АР-м и Лъэпкъ театрэ ялIыкIохэр, нэмыкIэхэри.

Илъэси 3 — 6 зы­ныбжь­хэмкIэ хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр:

а I-рэ чIыпIэр — Къу­шъхьэ Тамерлан, Къэ­бэр­тэе-Бэлъкъарым щыщ;

я II-р — Хьао Сумайе;

я III-р — Шъхьаплъ Гуис.

ХэушъхьафыкIыгъэ шIу­хьафтынхэр афагъэшъошагъэх къуаджэу Улапэ щыщ пшъэшъэжъые зэ­тIуазэхэу Уракъ Дари­нэ­рэ Маринэрэ, Кощ­хьэблэ районым къикIыгъэ Бжа­шIэ Айла­нэ, Хьатыу Аб­дуррахьман.

Илъэси 7 — 10 зы­ныбжьхэмкIэ:

а I-рэ чIыпIэр — Салима Масаевам;

я II-р — Бэгъушъэ Камилэ;

я III-р — Тхьаркъохъо Муслъим.

ХэушъхьафыкIыгъэ шIу­хьафтынхэр араты­гъэх Къодзэкъо Самир, Лые Алый, Бэшкэкъо Самирэ, Мыгу Азэмат, Бжьэц Маликэ, ЗекIогъу Тамир, Шуманыкъо Амалие.

Илъэс 11-м къыще­гъэжьагъэу 14-м нэс зыныбжьхэм къахэщыгъэхэр:

а I-рэ чIыпIэр — Ешэкъо Нафиса;

я II-р — Даяна Касаевар;

я III-р — Алина Ми­довар.

ХэушъхьафыкIыгъэ шIу­хьафтынхэр афашIыгъэх ХьакIэмызэ Заирэ, ­КIыкI Асфар, Тыгъужъ Батыр, Шъхьэлэхъо Расул, Гъу­кIэлI Дианэ, Цуекъо Бэ­лэ, Цурмыт Саусыр.

Лъэныкъоу адыгабзэр зимынэдылъфыбзэу, ау зэзыгъашIэхэрэм щате­кIуагъ Алина Юдаковар. ЯтIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх Ксения Кирсановам ыкIи Дмитрий Романовым.

ХэушъхьафыкIыгъэ шIу­хьафтынхэр къалэжьыгъ София Элясовамрэ Артем Щербинрэ.

Мамырыкъо Нуриет.
Сурэтхэр тхылъеджапIэм иIофышIэхэм тырахыгъэх.