«Локомотив» хэзыгъ

Урысыем и Кубок фэбэнэрэ командэхэр мы мафэхэм зэIукIагъэх ыкIи ешIэкIэ дахэ къагъэгъэлъэгъуагъ.

Къэралыгъом анахь щыцIэрыIо командэу «Спартак» Екатеринбург икомандэу «Урал» зыфиIорэм IукIагъ. Пчъагъэр 1:1-у ешIэгъур аухыгъ. Мыхэр джыри зэ зэдешIэщтых.

Командэу «Акроным» хэт футболистхэм гуетыныгъэшхо яIэу «Локомотив» (Москва) дешIагъэх, охътэ шъхьаIэм пчъа­гъэр зэфэдизыгъ, ау пенальтикIэ «Акроныр» нахь лъэшэу къычIэкIыгъ. Премьер-лигэм щешIэрэ «Локомотив» зэнэкъо­ъум хэзыгъ.