Зыми хэмыкIокIэрэ IэпэIэсагъэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем инароднэ, Адыгеим изаслу­женнэ сурэтышIэу Къат Теуцожь правительствэм и Унэ зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

КъумпIыл Мурат зэлъашIэрэ адыгэ сурэтышIым ыкIи графикым къызыхъугъэ мафэмкIэ фэгушIуагъ, псауныгъэ иIэнэу, творчествэмкIэ гъэхъэгъакIэхэм алъыIэсынэу фиIуагъ. Искусствэм ицIыфхэм республикэм и ЛIышъхьэ ренэу IэпыIэгъу зэрафэхъурэм, ынаIэ зэратыригъэтырэм апае зэрэфэразэр Теуцожь къыIуагъ.

Теуцожь Цыгъо, Кощбэе Пщымафэ, КъумпIыл Къадырбэч атхыгъэ адыгэ таурыхъхэм, литературнэ произведениехэм япхыгъэ сурэтхэр, графическэ IофшIагъэхэу иIэхэр зыдэт тхы­лъыкIэр зэIукIэгъум илъэхъан сурэтышIым ЛIышъхьэм къыритыгъ.

Ащ нэмыкIэу тхылъым къыдэхьагъэх Тыркуем фэгъэ­хьыгъэ тхыгъэу иIэхэр ыкIи нэ­мыкIыбэхэр.

«Лъэшэу сигуапэ уитворчест­вэкIэ укъызщыхъугъэ, уикъоджэ гупсэ, уирайон ыкIи зэрэ­псаоу Адыгеим ядахэ чыжьэу зэрэбгъэIурэр. УиIофшIагъэхэр ахэкIуакIэхэрэп, адыгэхэм яшэн­хэбзэ зэхэтыкIэхэр игъэкIотыгъэу ахэм къащыогъэлъагъо. ГрафикэмкIи, живописымкIи, прикладной искусствэмкIи, литературнэ IофшIагъэу уиIэхэмкIи хэушъхьафыкIыгъэ, зыми хэ­мыкIокIэрэ шIыкIэ, тхэкIэ амал­хэр огъэфедэх. Угу ихъыкIы­хэрэр, ппэкIэкIыгъэхэр куоу ахэм къащыогъэлъагъо», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Къат Теуцожь икъоджэ гупсэ культурэм и Унэу дэтыр зызэты­рагъэпсыхьажьым чылэм ищы­Iэныгъэ ичэзыу зэфэшъхьафхэр къизыIотыкIырэ мозаикэр къагъэнэжьыгъ. Культурэм иучреждение сурэтышIым ыцIэ зэрихьырэм джыри зэ къеу­шыхьаты ичIыпIэгъухэм уасэу ащ фашIырэр.

Къат Теуцожь зэIукIэгъум пае КъумпIыл Мурат зэрэфэразэр къыIуагъ, республикэм итворческэ щыIакIэ чанэу тапэкIи хэлэжьэным, ащ игъэхъагъэхэр зэкIэми зэлъашIэнхэм, ныб­жьыкIэхэм зэIукIэгъухэр ади­шIынхэм, къыткIэхъухьэхэрэм опы­тышIоу ежь IэкIэлъ хъугъэр алъигъэIэсыным зэрэфэхьа­зырыр къыIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтхэр: М. Гордышов.