БэкIэ нахь макIэ хъугъэ

2022-рэ илъэсым ичъэ­пыогъу мазэ къыщегъэ­жьагъэу итыгъэгъазэ нэс, ащ ыпэрэ илъэсым елъы­тыгъэмэ, IофшIэн зимыIэу Адыгеим щыпсэурэм ипчъагъэ, тикъэралыгъо ишъолъырмэ ягъэ­пшагъэмэ, бэкIэ анахь макIэ хъугъэ, проценти 4,2-м нэсэу къеIыхыгъ, я 57-рэ чIыпIэм иуцуагъ. IофшIэным лъыхъуным уахътэу тырагъэкIуадэрэр гурытымкIэ зэрэхъурэр илъэсныкъу ныIэп. Росстатым зэфэхьысыжьэу ышIыгъэхэр иIэубытыпIэу ащ фэдэ пчъагъэхэр къе­хьы РИАрейтингым.

ЦIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ къулыкъу­шIапIэу АР-м итым къызэрэщыхагъэщыгъэмкIэ, цIыфхэмрэ IофшIэн къэзытыхэрэмрэ республикэм щадэIэпыIэх, ахэм зэрадэ­лажьэхэрэм шIуагъэ къеты. 2022-рэ илъэсым IофшIэн языгъэгъотырэ къулыкъушIапIэу Адыгеим итхэм зэкIэми Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэрахьагъэх, цIыфхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ IофшIапIэмэ аIуагъахьэ­хэуи, общественнэ IофшIэнхэр арагъэгъэцакIэуи хъугъэ. Лъэпкъ проектэу «Демографием» къыды­хэлъытэгъэ федеральнэ проектэу «IофшIэным лъыхъурэмэ адеIэгъэныр» зыфиIорэр агъэцакIэзэ, 2022-рэ илъэсым нэбгырэ 567-рэ рагъэджэжьыгъ, сэнэхьат зэфэшъхьафхэр арагъэгъотыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ зэрэхигъэ­унэфыкIыгъэмкIэ, проектышхоу республикэм щызэшIуахыщтхэм апкъ къикIыкIэ, джырэблагъэ IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр нахьыбэу щыIэ хъущтых. ГущыIэм пае, экокурортэу «Лэгъонакъ» зыфиIорэм IофшIэпIэ чIыпIэ мини 2 къытыщт, Тэхъутэмыкъое районым промышленнэ паркыр зыщатIупщыкIэ, нэбгырэ мини 10 фэдиз ящыкIэгъэщт.