Бзылъфыгъэ командэхэр зэнэкъокъугъэх

Мы спорт лъэпкъымкIэ зэIухыгъэ къэлэ зэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ. Ащ бзылъфыгъэ команди 5 хэлэжьагъ. Мыекъуапэ имызакъоу республикэм инэмыкI районхэм къарыкIыгъэхэри зэIукIагъэх.

Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм зэкIэми аныбжь илъэс 30-м ехъунэу щытыгъ. ЗэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх, цIыфэу яплъыгъэхэри рырэзагъэх. ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэр апшъэрэ еджапIэр къэзыухыгъэхэм якомандэу «АГУ-Ветеран» зыфиIорэр ары. ЯтIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ Адыгэ къэралыгъо университетым ыцIэкIэ зэнэкъокъум хэлэжьэгъэ «Виктория-АГУ-м», ящэнэрэ хъугъэ Джэджэ районым икомандэ.

ВолейболымкIэ Мыекъуапэ ичемпионат мы зыгъэпсэфыгъо мафэхэм рагъэжьэжьыщт. Ари гъэшIэгъонэу зэрэкIощтым, командэхэм ухьазырыныгъэ дэгъу къызэрагъэлъэгъощтым щэч хэлъэп.