Анахь дэгъухэр хэлэжьэщтых

Хэта еджэным нахь фэIазэхэр? Адыгеим икIэлэеджакIохэм «Артекым» зэрэкIощтхэм зытырагъэпсыхьэ.

IупкIэ еджэнымкIэ Дунэе зэнэкъокъоу «Живая классика» зыфиIорэм иIофшIэн гъэтхапэм ригъэжьэщт. Тихэгъэгу щыщ нэбгырэ мин пчъагъэ ащ хэлэжьэщт, якIэсэ прозаическэ произведениехэм къахэхыгъэ пычыгъохэм езбырэу къяджэщтых. Зэнэкъокъум иапэрэ чэзыу еджэпIэ кIоцIхэм ащыкIощт. ЗэлъашIэрэ произведениехэм ясюжетхэр, ахэм къя­джэхэрэм ялъытыгъэу, кIэ шъып­къэу къэ­Iущтых. Нахь макIэу зыфэнэIуасэхэри проектым ишIуагъэкIэ цIыфхэм зэ­лъашIэщт.

Литературнэ проектым хэлажьэхэрэр еджакIохэу илъэси 10-м къыщегъэжьагъэу 17-м нэс зыныбжьхэр арых. Ащ паекIэ, хэти ежь ишIоигъоныгъэкIэ зы прозэ произведение урысыбзэкIэ тхыгъэу, еджэн программэм хэмытэу ыштэнышъ, Iоф дишIэн фае. Къеджэн уахътэм такъикъи 5 нахьыбэ текIодэнэу щытэп.

ТекIоныгъэм уфэкIоным пае едзыгъуи 5 зэпыпчынэу щыт. Iофтхьабзэр апэдэдэ классым ыкIи еджапIэм ащыкIощт. ОсэшI­хэм анахь дэгъоу зыкъэзыгъэ­лъэгъогъэ нэбгырищ къыхахыщт. Нэужым ахэр район уцугъом щызэIукIэщтых, щызэнэкъокъущтых, анахь дэгъу нэбгырищым шъолъыр едзыгъом зыщаушэ­тыщт. Апэрэ чIыпIищыр къыдэзыхырэ нэбгырищыр зэлъашIэрэ дунэе кIэлэцIыкIу гупчэу «Артекым» агъэкIощтых, ащ щы­кIощт кIэух зэнэкъокъум хэти ежь ишъолъыр ыцIэкIэ хэлэжьэщт.

IупкIэ къеджэнымкIэ ныбжьыкIэхэм я Дунэе зэнэкъокъоу «Живая классика» зыфиIорэм кIэщакIо фэхъугъэх Урысыем гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ, президент грантхэмкIэ Фондыр, нэмыкI къулыкъухэр.

ТекIоныгъэр къыдэзыхыхэрэр шIухьафтын ыкIи нэмыкI нэпэ­еплъхэмкIэ агъэшIощтых.