Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ щыпсэухэрэмрэ ихьакIэхэмрэ!

Республикэм искусствэхэмкIэ иIэпэ­Iасэхэм якъэгъэлъэгъонэу «Къырым игъатх» зыфиIоу Къырымрэ Севастопольрэ Урысыем къызэрэхэхьажьы­гъэхэм фэгъэхьыгъэм шъукъеблагъ.

­Гъэтхапэм и 18-м мафэм сыхьатыр 11-м Лениным ыцIэ зыхьырэ гупчэм ар щыкIощт.