Мыекъупэ испортсменхэм ягъэхъагъэхэр

Спорт лъэпкъэу ушумкIэ Урысыем ичемпионатрэ ипервенствэрэ Москва щыкIуагъэх.

Гъэтхапэм и 9-м щегъэжьагъэу и 14-м нэс рагъэкIокIыгъэ зэнэкъокъухэм къэралыгъом ифедеральнэ шъолъырхэм яспортсмен анахь лъэшхэр ахэлэжьагъэх. Мыекъуапэ илIыкIохэм медалитф къахьыгъ.

Олимпийскэ резервым иреспубликэ спорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъэсэрэ нэбгыри 6-мэ Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ къагъэ­лъэгъуагъ. Ахэм ятренерыр НэмытIэкъо Аскэр.

Зэнэкъокъухэм анахь къащыхэщыгъэхэр типшъашъэхэр ары. Кристина Морозовам зэкIэлъыкIоу я 10-рэ текIоныгъэр чемпиона­тым къыщыдихыгъ ыкIи ащкIэ лъэпкъ рекорд ыгъэуцугъ. Джащ фэдэу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къахьыгъэх Заур Магомедовым, Вилена Парамоновам, зэшыпхъухэу Анна ыкIи Алена Вапельникхэм.

Тиспорсменхэм ыкIи ахэм ятренер тафэгушIо, тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу, республикэм ыцIэ чыжьэу агъэIунэу афэтэIо.

Сурэтыр: зэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.