Медальхэм афэбанэ

Мыекъуапэ икомандэу «Динамо-МГТУ-р» мы мафэхэм къалэу Челябинскэ щешIагъ, ау текIоныгъэр къыдихын ылъэкIыгъэп. Апшъэ­рэ лигэм хэт командэхэм язэIукIэгъухэм къадыхэлъытагъэу тикомандэ ешIэгъуищ иIагъ, ахэр зэкIэ шIуахьыгъэх.

Апэ Ростов-на-Дону икомандэу «БАРС-РГЭУ-м» ешIэгъур шIуихьыгъ, пчъагъэр 66:86. Ащ ыуж «Челбаскет» (Челябинск) IукIагъ, пчъагъэр 70:84-у зэIукIэгъур аухыгъ. Магнитогорскэ икомандэу «Металлург» зыфиIорэри тикомандэ нахь лъэшыгъ, пчъагъэр — 83:92.

«Динамо-МГТУ-м» ешIэгъухэр шIуахьы-гъэх нахь мышIэми, ящэнэрэ чIыпIэм щыт, очко 49-рэ ригъэкъугъ, ащ къыкIэлъэкIо очко 48-рэ изыгъэкъугъэ «Металлургыр». Апэрэ ыкIи ятIонэрэ чIыпIэхэр аIыгъ «Челбаскет» ыкIи «БАРС-РГЭУ» зыфиIорэ командэхэм.

Адыгеим икомандэ медаль къыхьыщтмэ къызщынэфэщт аужырэ ешIэгъуищ Рос­тов-на-Дону щыриIэщт. ЗэIукIэгъухэр гъэтхапэм и 20-м щыублагъэу и 22-м нэс кIощтых. «Динамо-МГТУ-м» ешIэкIэ дахэ къыгъэ­лъэгъонэу, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэм фэбэ­нэнэу фэтэIо.

Сурэтыр: зэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.