Анахь лъэшыр къэнэфэщт

Урысыем и Кубок фэбэнэрэ командэхэм зичэзыу зэIукIэгъухэр тыгъуасэ яIагъэх.

Джырэ уахътэм анахь ешIэкIэ дахэ къызыгъэлъэгъорэ «Спартак» (Москва) командэу «Урал» IукIагъ. Джащ фэдэу «Акрон» ыкIи «Локомотив» зэдешIагъэх.

Кубокыр къыдэзыхыщтыр къэнэфэнкIэ бэп къэнагъэр, Урысыем икомандэ анахь лъэшхэу «Зенит», «Динамо», нэмыкIхэри ешIэгъухэм ахэлажьэх.

Сурэтыр: зэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.