Адыгеим къыщызэIуахыгъ

«Бзылъфыгъэр художественнэ твор­чест­вэм зэрэхэщагъэр» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр Адыгэ Республикэм исурэт къэгъэлъэгъуапIэ къыщызэIуахыгъ. Ар гъэтхапэм и 19-м нэс кIощт.

АР-м культурэмкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, къэгъэлъэгъоным IофшIэгъэ 60-м ехъу къырахьылIагъ, ахэр сурэт­шIыгъэхэу, скульптурэхэу, сурэт техыгъэхэу щытых. ЗэкIэмкIи автор 45-мэ ахэр яех, гъатхэу къихьагъэм игухэхъо нэшанэ къыраIотыкIэу, къэгъагъэкIэ гъэ­кIэрэкIагъэхэу, бзылъфыгъэ сурэтхэри, пейзажхэри, хэды­кIыгъэхэри, етIэ гъэжъагъэм хэ­шIыкIыгъэ пкъыгъохэри ащ щыплъэгъунхэ плъэкIыщт.

— Хабзэ зэрэхъугъэу, «Бзылъфыгъэр художественнэ творчествэм зэрэхэщагъэр» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр бзылъфыгъэмэ я Дунэе мафэкIэ шIухьафтын дэгъу хъугъэ. Адыгэ Республикэм исурэтышI IэпэIасэхэу Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэтхэм яIэшIэгъэ анахь дэгъухэр ары къэгъэлъэгъоным нахьыбэрэмкIэ хагъэхьагъэхэр, — къыщаIуагъ АР-м культурэмкIэ и Министерствэ.

Сурэтыр: зэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.