Мыекъуапэ икомандэ анахь лъэш

Лъэс кIонымкIэ Урысые зэIухыгъэ зэнэкъокъоу «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэ командэу «Мыекъуапэ 01-м» хэтхэм зыщафэгушIогъэхэ зэхахьэ къэлэ администрацием щыкIуагъ. Командэм хэтхэм къалэжьыгъэ шIухьафтынхэр мэфэкI шIыкIэм тетэу аритыжьыгъэх Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэу Геннадий Митрофановым. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ къэзыгъэлъэгъогъэ купым нэбгырэ 22-рэ хэтыгъ. Г. Митрофановыр ахэм къафэгушIозэ Урысые зэнэкъокъум гъэхъэгъэшIу зэрэща­шIыгъэр, къатефэ шъыпкъэу текIоныгъэр къызэрэдахыгъэр хигъэунэфыкIыгъ. Командэм хэтыгъэхэм дипломхэр, зэхэщакIохэм ябгъэхалъхьэхэр, къэгъагъэхэр ыкIи чем­пионхэм якубок аритыжьыгъ.

Щылэ мазэм и 16-м щегъэжьагъэу и 30-м нэс кIогъэ зэнэкъокъум Урысыем ишъолъырхэм якомандэ 520-рэ хэлэжьагъ. Мыекъуапэ илIыкIохэм очко мин 375-рэ рагъэкъугъ, ар зэкIэми анахьыб.

Iофтхьабзэр окIофэ командэм хэт нэбгырэ пэпчъ километрэ 300 фэдиз къыкIугъ.