Дунэе мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъу

ДзюдомкIэ Дунэе кIэлэцIыкIу лигэу «Триумф Energy» зыфиIорэм иящэнэрэ тур Адыгэ Республикэм щыкIуагъ.

Урысыем ифедеральнэ шъолъыриблымэ — Сибирскэ, Уральскэ, Гупчэ, Приволжскэ, Къыблэ, Те­мыр-Кавказ, КъокIыпIэ Чыжьэм якомандэ 89-рэ мы зэнэкъокъум хэлажьэх. Джащ фэдэу суперфиналым ихьанхэм фэбанэх Монголием, Белоруссием, Казахстан ыкIи Абхъазым яхэшыпыкIыгъэ коман­дэ­хэр. ЗэкIэмкIи ахэм япчъа­гъэ нэбгырэ минрэ ныкъорэм ехъу, аныбжь илъэс 15-м шIокIырэп. Къыблэ дивизионым къыдыхэлъытагъэу Адыгеим, Къалмыкъым, Къырым, Краснодар краим, Волгоград ыкIи Ростов хэкухэм якомандэхэр финалым ихьанхэм фэбэнагъэх.

Къыблэ дивизионым изэнэкъокъухэм ахэлажьэ­хэрэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Мы спорт лъэп­къым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ зэхащэгъэ зэнэ­къокъум мэхьанэшхо зэриIэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

— Адыгеир — дзюдом игупчэу щыт, ащ дунаим щызэлъашIэрэ мыекъопэ еджапIэр щыгъэпсыгъ. Ащ кIэщакIо фэхъугъэр дзюдомкIэ я XX-рэ лIэшIэгъум итренер анахь дэгъоу, Адыгэ къэралыгъо университетым физическэ культурэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ и Институт зэхэзыщэгъэ Кобл Якъуб ары. Спортым ылъэныкъокIэ хэбзэшIоу тиIэхэр гъэпытэгъэным, гъэхъагъэу тиIэхэм ахэдгъэхъоным тынаIэ тет, тапэкIи арэущтэу щытыщт. Мыщ фэдэ дунэе мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъухэм спорт­смен ныбжьыкIэхэр ахэлэжьэнхэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Урысыем дзюдомкIэ иныбжьыкIэ хэшыпыкIыгъэ командэ итренерэу Ардэнэ Анзаур къызэриIуа­гъэмкIэ, дзюдом хэхъоныгъэ ышIыным республикэм мэхьанэшхо щыраты, непэрэ мафэм ехъулIэу мы спорт лъэпкъым кIэлэ­цIыкIу миным ехъу зыфагъасэ. «Триумф Energy» зыфиIорэм Адыгеир коман­дитIумэ къыщагъэлъэгъуагъ.

Мы илъэсым зэхащэрэ зэнэкъокъум кIэу къы­хэхьагъэр проектэу «Патриотика» зыфиIорэр ары. Къэралыгъом итарихъ епхыгъэ хъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэхэр ащ къыдыхэлъытагъэх. Къыблэ дивизионым иящэнэрэ турэу Мыекъуапэ щыкIуагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр зэлъашIэрэ шIэныгъэлэ­жьэу Михаил Ломоносовыр ары.

СпортымкIэ заслуженнэ мастерэу, Лондон щыкIогъэ Олимпиадэм ящэнэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ, дунаим ыкIи Европэм ячемпионэу Иван Нифонтовым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, спортымрэ пат­риотизмэмрэ непэ зэгъу­сэх, арышъ, къыткIэхъухьэ­рэ лIэужхэр спортым зэ­рэпыщагъэхэм дакIоу, яхэ­гъэгу шIу алъэгъоу пIу­гъэнхэм мэхьанэшхо иI.

Зэнэкъокъухэм язэфэ­хьы­сыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, Ермэл­хьаблэ икомандэ текIоныгъэр къыдихыгъ, Ново­российскэ къикIыгъэхэм ятIонэрэ чIыпIэр афагъэшъошагъ, Анапэ икомандэ ящэнэрэ хъугъэ.