ЗыкIи шIуахьыгъэп

Мыекъопэ гандбол командэу «АГУ-Адыифым» ешIэкIэ дахэу къыгъэлъагъорэм мы спорт лъэпкъыр зыгу рихьыхэрэр егъэгушIох. Урысые зэнэкъокъум иятIонэрэ едзыгъо къыдыхэлъытэгъэ я 5-рэ зэIукIэгъоу тикомандэ иIагъэм текIоныгъэр къыщыдихыгъ.

«АГУ-Адыиф» — «Университет» (Ижевск) — 33:29 (15:15)

ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм яятIонэрэ уцугъо Адыгеим ипшъа­шъэхэм гъэхъэгъэшIухэр щашIых. Мыщ хэхьэрэ командэхэр купитIоу гощыгъэх. «АГУ-Адыифым» иешIакIэ ригъэхъузэ ятфэнэрэ текIоныгъэр къыдихыгъ. Ижевскэ икомандэ зэIукIэгъоу дыриIагъэм еплъынэу къэкIогъэ цIыфхэми алъэкI къагъэнагъэп, тикомандэ мы мафэм зэрэтекIуагъэм ахэм яIахьышIу хэлъ.

— ЗэIукIэгъур къиныгъ, ау типшъашъэхэм алъэкI къагъэнагъэп. Дэгъоу зыкъагъэлъэгъуагъ тикъэлэпчъэIутэу Регина Якуповам, ешIакIохэу Дарья Вигуржинскаям, Татьяна Кирилловам, Дарина Никулинам. Командэм хэт нэмыкI пшъашъэхэри зэрешIагъэхэм сэ сшъхьэ­кIэ сигъэрэзагъ, — къы­Iуагъ тренер шъхьаIэу Александр Реввэ.

Татьяна Кирилловам гъого­гъуи 9 ыкIи Алиса Дворцеваям гъогогъуи 8 къэлапчъэм Iэгуаор дадзагъ. ЕшIэкIо анахь дэгъоу къы­хахыгъэр къэлэпчъэ­Iутэу Регина Якуповар ары. Мы текIоныгъэм ишIуагъэкIэ тикомандэ я 4-рэ чIыпIэм къэнагъ, Кита­им икомандэу купэу «Б-м» ящэнэрэ чIыпIэр щызыIыгъ «Фениксым» очкоуи 2-кIэ ыуж къенэ.

Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъа­гъэу рагъэкъугъэр:

1. «Ставрополье» (Ставрополь) — 26, 2. «Университет» (Ижевск) — 23, 3. «Феникс» (Китаир) — 19, 4. «АГУ-Адыиф» — 17, 5. «Луч» (Москва) — 9, 6. «Балтийская заря» (Санкт-Петербург) — 2.
Тикомандэ джыри ешIэгъуитф иIэщт, къыкIэлъыкIорэр Ижевскэ щыкIощт.