Бзылъфыгъэхэмрэ къэгъагъэхэмрэ

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яскусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэу Мыекъуапэ дэтым бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу «Женщины и цветы» зыфиIорэр щэкIо.

Ар музеим ифонд хэлъ IэшIагъэхэм къагъэпсыгъ, экспозицием иэкспонат 60-м ехъу живописымкIэ, графикэмкIэ, скульптурэмкIэ, лъэпкъ IэшIагъэхэмкIэ щыгъэфедагъ, ахэм щыIэныгъэр лъэныкъуабэкIэ къащиIотыкIыгъ.

Къэгъэлъэгъоным бзылъфыгъэхэмрэ къэгъагъэхэмрэ азыфагу зэфэдэныгъэу илъыр, бгъуитIури щыIэныгъэр зыгъэ­дахэу, зыгъэгоIоу, нэр зыфэзыщэу ыкIи гур зыгъэшIоу зэрэщытхэр, сурэтышIхэм яIэшIагъэ­хэр зэрэхьалэмэтхэр къыкIа­гъэтхъы, мы образитIум яшIуагъэкIэ дунаир къырагъэлъэгъу­кIыгъ.

МэфэкI къэгъэлъэгъоным искусствэм иIэпэIасэхэу Зураб Церетели, А. Бирнштейн, А. ыкIи Т. Мана­кьянхэм, Б. Воронкиным, Э. Овчаренкэм, мыхэм анэ­мыкI авторхэм яIофшIагъэхэр щыгъэ­федагъэх. Мыхэм япроизведениехэм портретхэм ямыза­къоу, «УсакIоу Валентина Твороговар», «Мамсыр Маргаритэ ипортрет», нэмыкIхэм афэдэхэу, жанровэ сценэхэри («Доярки», В полях», «Теплый вечер» ыкIи щы­IэкIэ-псэукIэмкIэ («Чаепитие», «Рождество») зыфиIорэ сце­нэхэр, сюжетхэу («Несущие воду», «Крик журавля») ыкIи гупшысэр зыхэгощагъэу («Дерево жизни», «Письмо») хагъэхьагъэх. Натюрмортхэу «Цветы», «Горные цветы», мыхэм анэ­мыкIхэми авторхэм чIыгу гупсэм идэхагъэ къащы­рагъэлъэгъу­кIыгъ.

Живописым илъ произведениехэм сурэтышIхэм яграфическэ IофшIагъэхэр къагоуцуагъэх. Ахэр Цэй Евгений, ЛэупэкIэ Нурбый, Эдуард Овчаренкэм, нэмыкIхэм ашIыгъэх. СкульптурэмкIэ Николай Санжаровым, Шъэокъуй Хьамидэ, Алексей Денисенкэм, нэмыкIхэми нэIуасэ уафэхъу. Лъэпкъ IэшIагъэхэмкIэ произведениехэу Н. Вдовкиным, Наталья Степановам, нэмыкIхэм ашIыгъэхэм нэр лъэшэу зыфа­къудыи.

Къэгъэлъэгъоным чIыпIэ щигъотыгъ ыкIи ар къыгъэкIэрэ­кIагъ японскэ панноу павлинхэр зэрытэу «Весна» зыфиIоу амы­шIэрэ авторым ием, ар сериеу «Илъэсым иуахътэхэр» къыхэ­хыгъ, мыр музеим шIухьафтын къыфэзышIыгъэр зэлъашIэрэ тхакIоу, США-м щыпсэугъэу, общественнэ организациеу «Адыгэ Хасэ» зыфиIорэр Нью- Джерси щызэхэзыщэгъагъэу Натхъо Къадыр (щыIэжьэп) ишъхьэгъусэу Натхъо Суад. IэшIа­гъэр я XIX-рэ лIэшIэгъум ыгузэгу ашIыгъ, ащ Iэ нэмысыгъэм фэдэу, IэпкIэ-лъэпкIэгъэ ин хэлъэу ар щыт.

Къэгъэлъэгъонэу «Женщины и цветы» зыфиIорэр ащ еплъыщтхэм гухахъо зыхагъотэщтэу къытщэхъу, IэпэIасэхэм япроизведениехэм гупшысэ гъэнэфагъи, къэгъэлъэгъокIэ амал зэфэ­шъхьафхэри ащыгъэфедагъэх. «Дэхагъэр зынэпэ бзылъфыгъэ­хэр, къэгъагъэхэм агуагъэуцоныр сыда къызхэкIыгъэр, сыда мы образхэр зэпэблагъэ зышIыхэрэр ыкIи анахьэу гум гуапэ щыхъоу ахэлъыр?» зыфэпIощтым къэ­гъэлъэгъоныр джэуап фэхъу.

Искусствэр зикIасэхэр ащ еплъынхэ алъэкIыщт мэлылъфэгъум и 4-м 2023-рэ илъэсым нэс.

(Тикорр.).