Правительствэ телеграмм

МэщбэшIэ Исхьакъ фэкIо

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Исхьакъ Шумафэ ыкъор!

Тихэгъэгурэ, анахьэу уичIыпIэ гупсэрэ, щыIэкIэ-псэукIэу яIагъэр къиIотыкIыгъэнымкIэ илъэсыбэрэ Iофышхо зэрэпшIагъэм фэшI тхьауегъэпсэу осэIо. КъыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм япIун, тятэжъ пIашъэхэм тарихъэу, шэн-хабзэу яIагъэм яхьылIэгъэ шIэныгъэхэр ахэм аIэкIэгъэхьэгъэнхэм лъэшэу узэригъэгумэкIырэр сэ сшъхьэкIэ згъэунэфыгъ. Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэм, дин зэфэшъхьафхэр зылэжьыхэрэм язэфыщытыкIэхэр нахь пытэнхэм уитворчествэ фэогъэлажьэ. Поэзиемрэ прозэмрэ яшIуагъэкIэ ныдэлъфыбзэм икъэухъумэнрэ ихэхъоныгъэрэ уиIахьэу ахэпшIыхьэрэм уасэ фэшIыгъуай. Адыгэ культурэр нахь огъэбаи, лIэшIэгъубэмэ къакIоцI лъэпкъым зэIуигъэкIэгъэ гушъхьэлэжь хьалэмэтым хэогъахъо. Псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу уиIэнэу, тапэкIи творческэ гъэхъагъэхэр пшIынэу сыпфэлъаIо.

Урысые Федерацием просвещениемкIэ
иминистрэу С.С. Кравцов