«Адыгэ макъэм» икъэгъэлъэгъон

Лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ ма­къэм» ыныбжь илъэси 100 зэрэхъу­гъэм фэгъэхьыгъэу АР-м и Лъэпкъ хъарзынэщ къэгъэ­лъэгъон къызэIуихыгъ.

IэкIэ тхыгъэ литографированнэ гъэзетэу «Адыгэ макъэр» адыгабзэкIэ (араб шрифтым илъэу) 1923-рэ илъэсым къыдэкIыгъагъэр, джащ фэдэу Хэгъэгу зэошхом илъэхъан къыхаутыгъа­гъэхэр, илъэси 100-м къыкIоцI ащ редакторэу иIагъэ­хэр, илъэ­сыбэрэ Iоф щызышIагъэхэу щымыIэжьхэр, непэ Iоф щызышIэхэрэм якъэбархэр ыкIи ясурэтхэр къэгъэ­лъэгъоным щызэхэугъоягъэх.

АР-м и Лъэпкъ хъарзынэщ ипащэу БрантI Азэмат къызэриIуагъэмкIэ, гъэзетым фэгъэ­хьыгъэу хъарзынэщым чIэлъыр бэшхоп. 1943-рэ илъэсым нэс, оккупацием илъэхъан, документхэр агъэ­кIодыгъэх, революцием ыпэ ыкIи нэужым ахэр Казахстан ащэнхэу игъо ифагъэх. Арэу щытми, гъогу къин гъэзетым къыкIугъ, дзыомэ арылъэу зыщагъэтIылъыгъэ чIыпIэхэм язытет, зэрэмыдэгъушхом къы­хэ­кIэу ахэр икъу фэдизэу аухъу­мэ­шъугъэхэп. Зэо ужым гъэзе­тэу цIыфхэм къафэнэгъа­гъэхэр хъар­зынэщым къы­ратыгъэх.

Къэгъэлъэгъоным Iоф дэзышIагъэр хъарзынэщым иотдел ипащэу Унэрэкъо Анет ары. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, «Адыгэ ма­къэм» ыныбжь илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон къызэрэзэIуахыгъэр ятелеграм нэкIубгъо къыра­гъэхьагъ ыкIи шIоигъоныгъэ зиIэхэр еплъынхэу къырагъэблагъэх. Ащ нэмыкIэу Адыгэ къэралыгъо университетым илъэпкъ факультет истудентхэр къэгъэлъэгъоным рагъэплъынхэ гухэлъ яI.

КIАРЭ Фатим.