Республикэр зэрыгушхорэ бзылъфыгъэх

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ къэблагъэ. Ащ ехъулIэу Адыгеим испорт хэхъоныгъэ ышIыным зиIахьышIу хэлъ спортсменкэхэм, ахэм ятренерхэм ягугъу къэтэшIы, мэфэкIымкIэ тафэгушIо.

Тамара Калягинар
(Даунене)

Олимпиадэм текIоныгъэр къы­щыдихыгъ, СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастер. Илъэс 12 ыныбжьэу Марийскэ Автоном Республикэм къикIи Мыекъуапэ къэкIожьыгъ. Тренерэу Тыгъужъ Эдуард ипащэу баскетболым апэрэ лъэбэкъухэр щишIыгъэх. ПсынкIэу гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэ ылъэкIыгъ, ащ къыхэкIыкIэ а уахътэм СССР-м ыкIи Европэм икомандэ анахь лъэшхэм ащыщэу «Спартак» (Ленинград) рагъэблэгъагъ. Нэужым къэралыгъом ихэ­шыпыкIыгъэ командэ хэфагъ ыкIи щытхъу хэлъэу иешIэгъу илъэсхэр кIуагъэх. Тамарэ дунаим ыкIи Европэм гъогогъу тIорытIо, СССР-м гъогогъуищэ ячемпионк, европейскэ чемпионхэм я Кубок къыдихыгъ, гъогогъуищэ Евро- пэм и Кубок къыфагъэшъошагъ, СССР-м щыпсэурэ лъэпкъхэм я Спартакиадэ текIоныгъэр къыщыдихыгъ. 1976-рэ илъэсым Монреаль щыкIогъэ Олимпиадэм дышъэ медаль къыщихьыгъ.

Мэрэтыкъо Щамсэт

ДзюдомкIэ гъэхъэгъэшIу зышIыгъэ тибзылъфыгъэхэм ащыщ. Адыгеим ибзылъфыгъэхэмкIэ Щамсэт ары апэу СССР-м спортымкIэ имастер хъугъэр. Зэлъа­шIэрэ спортсменкэр, джырэ уахътэм тренерыр къуаджэу Кощхьаблэ щыщ. ЕджапIэм чIэсызэ атлетикэ псынкIэм нахь фэщэгъагъ, зэнэкъокъу зэфэ­шъхьафхэм ахэлажьэщтыгъ. Ип­шъэ­шъэгъу ишIуагъэкIэ бэнэным зыфигъэзагъ. Апэрэ тренерэу иIагъэр Кобл Руслъан. 1986-рэ илъэсым «Урысыем спортымкIэ имастер» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ. Килограмм 56-м нэс къэзыщэчыхэрэм ябэныщтыгъ. Техникэ дахэ IэкIэлъыгъ, ащ ишыхьатэу шIухьафтын пчъагъэ къыратыгъ. Дунэе зэнэкъокъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдихыгъ, РСФСР-м гъогогъуитIо ичемпионк. 1999-рэ илъэсым спортым хэкIыжьыгъ ыкIи илъэс пчъагъэ хъугъэу ишъхьэгъусэу Мэрэтыкъо Сахьид игъусэу самбэмкIэ спортсменхэр агъасэх.

Ожъубанэкъо Зинаида

СССР-м спортымкIэ имастер, спорт ориентированиемкIэ тренер, кIэлэегъадж, сабыитфым ян. Зинаидэ 1990-рэ илъэсым къалэу Воронеж къикIи Мыекъуапэ къэ­кIуагъ. Сыдигъуи спортыр икIэсагъ, ащ ищыIэныгъэ гъогу рипхыным кIэхъопсыщтыгъ ыкIи ар къыдэ­хъугъ. Илъэс 26-рэ ыныбжьэу Воронеж дэт къэралыгъо университетым чIэхьагъ ыкIи ар къыухыгъ. Нэужым кIэлэегъаджэу Iоф ышIагъ. Зинаидэ иунагъо ишIуагъэкIэ спорт ориентированием республикэм зыщиушъомбгъугъ.

Едыдж Русиет

Урысыем спортымкIэ дунэе класс зиIэ имастер. Спорт лъэпкъэу регбимкIэ гъэхъэгъэшIухэр ышIыгъэх. Краснодар краим зыщигъасэу къыхэкIыгъ, апэрэ командэу зыхэтыгъэр «РГУТИС-Подмосковье» зыфиIорэр ары. Уры­сыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу 2013-рэ илъэсым дунаим ичемпионат хэлэжьагъ, мы илъэс дэдэм Казань щыкIогъэ Универсиадэм ыкIи Европэм язэнэкъо­къухэм текIоныгъэр къащыди­хыгъ. 2015-рэ илъэсым спортым хэ­кIыжьыгъ.

Кобл Зурет

Урысыем спортымкIэ имастер. Шъачэ щыпсэузэ я 3-рэ классым исэу гандболым пыщагъэ хъугъэ. Илъэс 13 ыныбжьэу спорт еджапIэм щешIэнэу ригъэжьагъ. 2014-рэ илъэсым Суперлигэм хэт командэу «Ставропольем» ра­гъэб­лэгъагъ. Илъэс заулэрэ ащ икапитаныгъ. 2019-рэ илъэсым щегъэжьагъэу Адыгеим икомандэу «АГУ-Адыифым» щешIэ, пэрытныгъэ зыIыгъ спортсменкэхэм ащыщ. 2022-рэ илъэсым шы­шъхьэIум шъобж къызэрэтыращагъэм къыхэкIэу ешIэгъухэр бли­тIупщыгъэх. Ау тренерхэри, командэри ащ бэкIэ щэгугъых.

Мерэм Саида

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ибзылъфыгъэ командэ итренер. СпортымкIэ мастер хъуным икандидат. Олимпийскэ резервым испорт еджапIэ щегъасэх, 2013-рэ илъэсым щегъэжьагъэу ащ Iут. Пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэ командэм Къыблэ федеральнэ шъолъырым ичемпионат дэгъу дэдэу зыкъыщигъэлъэгъуагъ ыкIи финал едзыгъом хэлэжьэнхэу типшъашъэхэм путевки 6 къыдахыгъ. НэмыкI гъэхъагъэу Са­идэ иIэр макIэп, ахэм респуб­ликэр арэгушхо.