ШIухьафтынхэмкIэ агъэшIуагъэх

КIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ тедзэ зыщарагъэгъотырэ республикэ гупчэм зэнэкъокъоу «Наставник ЮИД» зыфиIорэр щыкIуагъ.

Ар лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм хэхьэрэ шъолъыр проектэу «ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным» къы­дыхэлъытагъ. Инспектор ныбжьыкIэхэм яотрядхэр (ЮИД) загъэпсыгъэр илъэс 50 зэрэхъурэм зэнэкъокъур фэгъэхьыгъагъ.

Апэрэ заочнэ едзыгъом зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм япортфолио зэхэщэкIо комитетым рагъэхьыгъ. ЯтIонэрэ уцу­гъом ежьхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр гъэшIэгъонэу къыраIотыкIыгъ, нэужым гъо­гурыкIоным ишапхъэхэр зэрашIэрэмкIэ уплъэкIун арагъэкIугъ. Джащ фэдэу мастер-классэу «Современные формы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной деятельности» зыфиIорэр къагъэлъэгъуагъ.

Урамым ыкIи гъогум тэрэзэу зэрэщызекIощтхэ шIыкIакIэхэр зыгъэфедэу, творческэ екIолIэкIэ гъэшIэгъонхэр Iоф­шIэным къыфэзгъотырэ кIэлэегъаджэхэр республикэм бэу зэрисхэр зэнэкъокъум къыгъэнэфагъ.

Ащ зыкъыщызгъэлъэгъуагъэхэм жюрим осэшIу афишIыгъ. ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэр ыкIи къахэщыгъэхэр шIухьафтынхэмкIэ агъэшIуагъэх.

Iофтхьабзэм икIэух кIэлэегъаджэхэр чанэу къызэрэхэлэжьагъэхэмкIэ, илъэс зэкIэлъыкIохэм ЮИД движением хэхъо­ныгъэ ышIыным яIахьышIу зэрэхалъхьэрэмкIэ зэрафэразэхэр къыIуагъ Ады­геим и Къэралыгъо автоинспекцие пропагандэмкIэ иотдел ипащэу, поли­цием иподполковникэу Бзэджэжъыкъо Мурат.