Зэрифэшъуашэу зыкъагъэлъэгъуагъ

Къыблэ федеральнэ шъолъырым дзюдомкIэ ипер­венствэ мы мафэхэм щыIагъ.

Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэм заушэтыгъ. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэм­кIэ, Адыгеим ибэнакIохэм медалибл къахьыгъ.

Ащ дакIоу, гъэтхапэм и 15-м къыщыублагъэу и 20-м нэс Екатеринбург щыкIощт Урысые уцугъом хэлэжьэщт бэнэкIо анахь дэгъухэри къэнэфагъэх.

Яонтэгъугъэ елъытыгъэу купи 7-у гощыгъэхэу хъулъфыгъэхэр ыкIи бзылъфыгъэхэр зэнэкъо­къугъэх.

Тибзылъфыгъэхэм нахь дэгъоу зыкъагъэлъэгъуагъ, ахэм путевкэу ыкIи медалэу 6 къа­хьыгъ. ЗэкIэмкIи Адыгеим щыщ спортсменки 8 зэнэкъокъухэм зэрахэлэжьагъэр къыдэплъытэмэ, мыр къэгъэлъэгъон дэгъоу плъытэн фае.

Дзюдор зыгу рихьыхэрэм бзылъфыгъэхэм я Дунэе Мафэ ехъулIэу шIухьафтын шъыпкъэ афэхъугъ тиспортсменкэхэм ягъэ­хъагъэхэр. ТекIоныгъэр къыди­хыгъ ХьакIэко Данэ, ятIонэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ Мыгу Миланэ, ящэнэрэ хъугъэх Татьяна Шаталовар, Анастасия Коржовар, Виктория Пылевар, Едыдж Разиет.

Хъулъфыгъэхэм язэнэкъокъу ящэнэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ Бэгъ Аслъан. А зыр ары тиспорт­сменхэм ащыщэу хагъэунэфы­кIырэ чIыпIэр къэзыхьыгъэр.

Тиспортсменхэр агъэхьазырыгъэх олимпийскэ резервым ирес­публикэ спорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм итренер­хэу Мерэм Саидэ, Беданэкъо Рэмэзан, Нэпсэу Бислъан, Бастэ Сэлым ыкIи Нэныжъ Байзэт.

Тиспортсменхэм ыкIи ахэм ятренерхэм тафэгушIо, тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу, Адыгеим ыцIэ чыжьэу агъэIунэу афэтэIо.