Ермэлхьаблэ щыкIуагъ

Къыблэ шъолъырым идзэхэм дзю­домкIэ ячемпионатэу мы мафэхэм щыIагъэм Росгвардием Адыгэ Рес­публикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ихэ­шы­пыкIыгъэ командэ чанэу хэлэжьагъ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Зэнэкъокъум нэбгыри 140-м ехъумэ зы­щаушэтыгъ. КомандэхэмкIэ текIоныгъэр къыдэзыхыгъэр Республикэу Къырым, Краснодар краим илIыкIохэр ятIонэрэ хъугъэх.

Адыгеим икъулыкъу­шIэхэу анахь къахэщыгъэхэр Шъхьэфыжь Ас­кэррэ Мэрэтыкъо Адам­рэ. ТекIоныгъэр ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ­хэр къыдэзыхыгъэхэм кубокхэр, медальхэр ыкIи щытхъу тхылъхэр афа­гъэшъошагъэх.