Фестиваль зэхащагъ

«IофшIэным ыкIи зыкъэухъумэжьы­гъэ­ным сафэхьазыр» зыфиIорэ фестивалыр мы мафэхэм псэупIэу Красногвардейскэм щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцогъэ кIэлэцIыкIухэр. Муниципалитетым хэхьэрэ псэупIэхэм къарыкIыгъэ зыныбжь имыкъугъэхэм спорт лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ заушэтыгъ.

Джащ фэдэу зэхэщакIохэм спортым ыкIи физическэ культурэм уапылъын зэрэфаер, ащ мэхьанэу иIэр кIэлэ­цIыкIухэм къафаIотагъ.