Унагъохэр зэIукIагъэх

Мыекъуапэ ибзылъфыгъэхэм я Союзрэ олимпийскэ резервым ­испорт еджапIэрэ кIэщакIо фэхъухи унагъохэм азыфагу зэнэкъокъоу «Па­па, мама, я — спортивная семья» зыфиIорэр зэхащагъ.

ЗэгурыIоныгъэ зэрылъ унэгъуи 5-мэ якомандэхэр Iофтхьабзэм хэлэ­жьагъэх.

ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм ­щытхъу тхылъхэр ыкIи шIухьафтынхэр афагъэшъошагъэх. Унагъом имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным, ар гъэпытэгъэным зэнэкъокъур фэIорышIагъ.