Псэйтыку щызэнэкъокъугъэх

ВолейболымкIэ унагъохэм язэнэкъокъоу къуаджэу Псэйтыку щыкIуагъэр Хы­дзэлI Хьазрэт Якъубэ ыкъом ишIэжь фэ­гъэ­хьыгъагъ.

ЗэкIэмкIи мыщ команди 4 хэлэжьагъ.

Iофтхьабзэм кIэщакIо фэ­хъугъэх чIыпIэ спорт еджапIэр, ХыдзэлI унагъор ыкIи Хьазрэт иныбджэгъу­хэр. ТекIоныгъэр ХыдзэлI­хэм къыдахыгъ, ятIонэрэ чIыпIэр Ахэджагохэм ­ахьыгъ, Ацумыжъхэр ящэнэрэх.