Зыми ыхьыгъэп

Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» уплъэкIун ешIэгъоу «Кубань» дыриIагъэр 0:0-у аухыгъ. ЗэIукIэгъур Краснодар щыкIуагъ.

Адыгеим икомандэ футболистибл кIэу къыхэхьагъ. Ахэр: къэлэпчъэ­Iутэу Валерий Ореховыр, ешIакIохэу Умар Магомедбековыр, Даниил Николаевыр, Зезэрэхьэ Артур, Родион Зикрач, Дан Новицкэр ыкIи Данил Жолобовыр. Ащ дакIоу коман­дэм хэкIыжьыгъэх тренер шъхьаIэу ШакIо Ащэмэз, футболистхэу Гъыщ ТIахьир, Давид Миндазе, Никита Лысенкэр ыкIи Владислав Васильевыр.

«Зэкъошныгъэм» итренер шъхьа­Iэр Беслан Аджинджал. Мы илъэсымкIэ апэрэ официальнэ ешIэгъур тикомандэ шIэхэу иIэщт. Я 19-рэ турым «Ротор» (Волгоград) IукIэщт.