Экспозициехэр агъэпсых

«Заповедникым иобъектив» зыфи­Iорэ зэнэ­къо­къоу Кавказ къэралыгъо чIы­опс биосфернэ заповедникым зэхищэгъагъэм зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх.


Заповедникым къыщызыкIухьэрэ зекIохэм ар агу зэрэрихьырэм ыкIи зэрэгъэшIэгъоным ишыхьатэу гъэмафэми кIымафэми сурэт зэфэшъхьафхэр щытырахых. Илъэсым ыкIэм ахэри, письмэу къатхыхэрэри заповедникым иотделэу экологие гъэсэныгъэм фэгъэзагъэм къыфагъэ­хьых.

Жюрим анахь сурэт дэгъухэр къыхихынхэм пае профессиональнэ сурэттеххэр къыригъэб­лэгъагъэх. Сурэтишъэ заулэу уасэ зыфашIыгъэхэм анахь дэгъухэр къахэбгъэщыныр псынкIэгъуагъэп. Зэнэкъокъум иноминациехэмкIэ апэрэ, ятIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр къэзыхьыгъэхэм ацIэхэр къыраIуагъэх. Апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэхэм ахэтых Корольковхэу Дарьерэ Михаилрэ, Иван Головиныр, Антон Воробьевыр, Елена Нехочинар, ятIонэрэр къызэратыгъэхэр Александр Хорошиловыр, Александр Круль, Татьяна Ключниковар, нэмыкIхэри, ящэнэрэ чIыпIэхэр Алена Третьяковам, Дмитрий Богдановым, Сергей Васиным, Екатерина Климовам, нэмыкIхэми афагъэ­шъошагъ.

Сурэт гъэшIэгъонэу къыхахыгъэхэр шIэхэу Адыгеим ыкIи Гъэхъунэ Плъыжьым ащызэбгъэлъэгъун­хэ плъэкIыщт. Визит-гупчэхэу «Гъозэрыплъэрэ» «Лаурэмрэ» ахэм якъэгъэлъэгъонхэр ащызэхащэщтых.

Шъаукъо Аслъангуащ.