Хэгъэгу Адыгэ Хасэм ия ХХII-рэ зэфэс иунашъу

I. Хэгъэгу Адыгэ Хасэм ия 22-рэ зэфэс хэлэжьагъэхэр хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан къышIыгъэ зэфэ­хьысыжь гущыIэм едэIухи, зытегущыIэхэ нэуж илъэсищ IофшIагъэр дэгъукIэ алъы­тагъ.

II. Хэгъэгу Адыгэ Хасэм непэ хадзыгъэ ихэсашъхьэ ынаIэ тыригъэтынэу мыщ фэдэ Iофыгъохэр ыгъэнэфагъэх:

— Хэгъэгубэмэ арыс адыгэхэр лъэпкъэу зыгъэпсэухэрэ къэралыгъо закъор Урысые Федерациер ары. Арышъ, итхьамыкIагъо — титхьамыкIагъу, ыкIуачIэ — тикIуачI. Урысые Федерацием ылъап­сэ зэрэдгъэпытэщтым тызэрэдэлажьэу ыпэкIи тыдэлэжьэщт. Ар хэхэс тилъэпкъэгъухэми, нэмыкIхэми къызэрагуригъэIощтым хэсашъхьэм Iоф дишIэщт. Лъэпкъ зэфэшъхьэфхэм зэфыщытыкIэ дахэ зэдыряIэным, хэгъэгум илъ мамырыр гъэпытэгъэным гъунэ алъифыщт.

— Тызэритэкъухьагъэм итхьамыкIэгъуагъэ лъэпкъ кIуачIэу къэтштэжьымэ, тиреспубликэ имызакъоу, тихэгъэгоу Урысые Федерациеми ылъапсэ зэригъэ­пытэщтым щэч хэлъэп. Джар къыдэлъы­тагъэу, хэхэс ткъошхэм якъэщэжьын-къэ­гъэзэжьын тыдэлэжьэщт.

— Мы аужырэ илъэсхэм хабзэри, хасэри, шIэныгъэлэжьхэри адыгабзэм изэгъэшIэн, тхылъхэм якъыдэгъэкIыжьын игъэкIотыгъэу дэлэжьагъэх. Ау джыри лъэпкъыбзэр къэухъумэгъэныр, хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр анахь Iофыгъо шъхьаIэхэм ащыщэу къэнэжьы. Адыгабзэри зэрэкъэралыгъуабзэр хэсашъхьэм зыщигъэгъупшэщтэп. Тыбзэ ыуасэ нахь къэIэтыгъэным, адыгабзэм дэлажьэхэрэм ар къэкIопIэ дэгъу афэхъуным Iоф дишIэщт. Бзэм фэгъэхьыгъэ шIэныгъэ зэIукIэхэм хасэм иеплъыкIэ къыщаригъэштэным пылъыщт.

— Къэралыгъо IофшIапIэхэм бзэхэм афэгъэхьыгъэ хабзэр зэрагъэцакIэрэм лъыплъэщт, зымыгъэцакIэхэрэм агу къы­гъэкIыжьыщт.

— Бзэм ылъэныкъокIэ тшIоигъо пстэури къыддэхъугъэкIи, тицIыфышъхьэ хэмыхъомэ, адыгабзэм хэта рыгущыIэщтыр, адыгабзэр зэришIэрэм хэта рыгушхощтыр? Арышъ, лъэпкъым ицIыфышъхьэ зэрэхэмыхъорэр анахь гумэкIыгъо инэу къэнэжьы. Арэу зыщыткIэ хабзэм, хасэм адыригъаштэу тицIыфышъхьэ зэрэхэхъо­щтым хэсашъхьэр дэлэжьэщт.

— Адыгэ хабзэм ишапхъэхэм атетэу ныбжьыкIэхэр пIугъэнхэм, гъэсэгъэнхэм ынаIэ тыригъэтыщт.

— Адыгабзэм ыуасэ къызэрэтIэтыщтым, титхыбзэ хабзэ, тиалфавит (тхэпкъылъэ) ищыкIагъэхэр зэрэдэдгъэзыжьыщтым татегущыIэнэу, лъэныкъо пстэури зыхэлэжьэщт конференцие тфызэхищэнэу тиреспубликэ и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат зыфэтэгъазэ.

— Бзэхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэу 1994-рэ илъэсым къаштагъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэр зыщызэхэтфыщт парламент едэIунхэр зэхащэнхэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ зыфэтэгъазэ.

— Мыекъуапэ икъыдэхьэгъухэм, джащ фэдэу къэлэ парк дэхьэгъум, къэралыгъо псэуалъэхэм ыкIи зэкIэ зытетхапхъэ­хэм урысыбзэм игъусэу адыгабзэкIи ацIэхэр атетхэгъэнэу, Адыгэ Республи­кэм икъэлашъхьэ адыгэ теплъэ иIэным дэлэжьэнэу Мыекъуапэ икъэлэ тхьаматэ зыфэтэгъазэ.

— Министерствэхэр апэ зэритэу, къэралыгъо IофшIапIэхэм зафэтэгъазэ явэб-сайтхэм урысыбзэм адыгабзэри щагуагъэуцонэу, зэдеIэхэзэ ютуб-канал зэхащэнэу.

— Непэ нэс зэхащагъэ конференциехэм къащаштэгъэ унашъохэр гъэцэкIагъэ хъугъэхэмэ е амыгъэцэкIагъэхэмэ щыгъуазэ ташIынэу университетхэм, институтхэм зафэтэгъазэ.

— Адыгэ тхыбзитIум, литературабзэхэм апае шIэныгъэлэжьмэ къыхахыгъэу, Къэбэртэе-Балъкъар Республикэм ипарламент къыштэгъэ алфавитым джыри зэ тегущыIэжьыгъэу, типарламент къызэрэщаштэщтым дэлэжьэнэу гуманитар ушэтынхэмкIэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм ипащэу ЛIыIужъу Адам зыфэтэгъазэ.

— Адыгэмэ агъэфедэгъэ алфавитхэм, бзэшIэныгъэ тхылъхэм якъыдэгъэкIыжьын Проектнэ офисым иIофхэм ахагъэуцонэу.

— АдыгабзэмкIэ кIэлэегъаджэхэр зыщагъэхьазырхэрэ факультетым студентхэр зэрэщырагъэджэрэ шIыкIэм Iоф дэшIэгъэнэу.

— Адыгабзэм изэгъэшIэн гурыт еджа­пIэхэм зэращызэхащэрэ шIыкIэм иуплъэ­кIун нахь агъэлъэшынэу гъэсэныгъэмкIэ Министерствэм зыфэтэгъазэ.

— Гъот зиIэ, лъэкI зиIэ тилъэпкъэгъу­хэм зафэтэгъазэ лъэпкъ Iофыгъохэм нахь гъунэ алъафынэу, яамал къызэрихьэу Адыгэ Хасэм зэралъэкIыкIэ IэпыIэгъу къыфэхъунхэу.

— УнэшъошIхэм зэралъыIэсыжьыщтым яцыхьэ телъэу, зыгъэгумэкIыхэрэ лъэпкъ Iофыгъохэр хасэм къырахьылIэнхэу тилъэпкъ зыфэтэгъазэ.

Хэгъэгу Адыгэ Хасэм ия ХХII-рэ зэфэс хэлэжьагъэхэр