ЕшIэгъухэр гъэшIэгъонэу макIох

КIымэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэм ыуж футбо­лымкIэ Урысыем и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэ­хьыгъэ зэнэкъокъур рагъэжьэжьыгъ.

Анахьэу мыщ дэжьым къы­хэдгъэщырэр Москва къэзыгъэлъэгъорэ командэхэу «Спартак» ыкIи «Локомотив» язэIукIэгъухэр ары. Зэнэкъокъум къызэрэщы­дэлъытагъэм тетэу командэхэр гъо­гогъуитIо зэIукIагъэх. Апэрэм «Спар­так» нахь лъэшыгъ, 1:0-у текIоныгъэр къыдихыгъ.

ЯтIонэрэ ешIэгъум цIыфыбэ еплъыгъ. Командэхэр зэIухыгъэу ешIагъэх, Iэгоуаби дадзагъ. Апэрэ такъикъхэм къащегъэжьагъэу ахэр ыпэкIэ илъыщтыгъэх, Iэгоо зырыз дадзагъ. Апэрэ таймыр 1:1-у аухыгъ. ЯтIонэрэ такъикъ 45-м спартаковцэхэр нахь дахэу джэгугъэх, Зобниным, Мартинс ыкIи Промес зырызэ Iэгуаор дадзагъ. «Локомотивым» хэт А. Миранчук ятIонэрэ едзыгъом Iэгуаор хъагъэм ди­гъэфагъ. Пчъагъэр 4:2-у ешIэ­гъур аухыгъ.

«Спартак» ифэшъуашэу ешIэгъуитIуми текIоныгъэр къащыди­хыгъ ыкIи зэнэкъокъум щылъэ­кIуатэ.

Кубокым икъыдэхын къыды­хэлъытагъэу нэмыкI командэхэми ешIэгъухэр яIагъэх. Ахэм зэфэ­хьысыжьэу афэхъугъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

ЦСКА (Москва) — Краснодар (Краснодар) — апэрэ зэ­IукIэ­гъур 3:0-у аухыгъ, джыри зэ зэдешIэщтых. Ростов (Рос­тов-на-Дону) — Урал (Екатеринбург) 1:1, 1:2. Крылья Советов (Самара) — Динамо (Москва) — апэрэ ешIэгъур Самарэ икомандэ 2:1-у ыхьыгъ, джыри зэIукIэщтых.

Джащ фэдэу шъолъырхэм ягъогу щешIэрэ командэхэу Зенит (Санкт-Петербург), Акрон (Тольяти), Ахмат (Грозный), Пари НН (Нижний Новгород) язэIукIэгъухэр къахьыгъэх, ахэри ыпэкIэ лъэкIуатэх.

Командэхэм джыри зэIукIэ­гъухэр яIэщтых.