ЯплIэнэрэ текIоныгъ

«АГУ-Адыиф» (Мыекъуапэ) — Феникс (Китай) 27:26.

Суперлигэм ибзылъфыгъэ командэхэм язичэзыу ешIэгъухэм къадыхэлъытагъэу «АГУ-Адыифыр» Фениксым IукIагъ. Апэрэ такъикъхэм къащегъэжьагъэу типшъашъэхэм ухьазырыныгъэ дэгъу къагъэлъэгъуагъ, ыпэкIэ илъыгъэх. Мы зэIукIэгъум нэбгырэ 300 фэдиз еплъыгъ. Китай икомандэ къызэкIэ­кIуагъэп, аужырэ такъикъхэм «АГУ-Адыифыр» Iэгоуи 4-кIэ ыпэ итыгъ нахь мышIэми, ешIэ­гъум икIэух ар дэгъоу ешIагъ. Ау Адыгеим ипшъашъэхэм ялъэшыгъэ къагъэлъэгъуагъ, текIоныгъэр къыдахыгъ. Тикомандэ анахь къахэщыгъэр Алиса Дворцеваяр ары, ащ гъогогъуи 9 Iэгуаор хъагъэм дидзагъ.

— Мы ешIэгъум зэрифэшъуашэу зыфэдгъэхьазырыгъ. Китай икомандэ псынкIэу мэгупшысэ, ыпэкIэ елъы. Ау зэкIэлъыкIоу текIоныгъищ къызэрэдэтхыгъэм кIуачIэ къы­титыгъ. Типшъашъэхэр зэкIэ дэгъоу ешIагъэх, ащкIэ ахэм инэу сафэраз, — къыIуагъ Алиса Дворцеваям.

Купэу «Б-м» хэтхэм япэшIорыгъэшъ уцугъо «АГУ-Адыифым» зэлъыпытэу яплIэнэрэ текIоныгъэр къыщыдихыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ я 10-рэ чIыпIэр зыIыгъ «Фениксым» нахь пэблагъэ хъугъэ, командитIум азыфагу джы очкоуи 2 ныIэп дэлъыр.

«АГУ-Адыифым» зичэзыу ешIэгъур Мые­къуапэ щыриIэщт, гъэтхапэм и 9-м «Университет» (Ижевск) IукIэщт.