ХагъэунэфыкIырэ чIыпIищ къыдахыгъ

Шъхьафит бэнэнымкIэ зэIухыгъэ зэнэкъокъухэр Псы­фа­бэ щыкIуагъэх.

Мыщ зыныбжь имыкъугъэхэр хэлэ­жьагъэх. Адыгэ Республикэр къэзыгъэ­лъэгъогъэ ЕмтIылъ Имран ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, Дэчлэжь Ислъамрэ Трахъо Эльдаррэ ящэнэрэ хъугъэх. Тиспортсмен ныбжьыкIэхэм тафэгушIо, тапэкIи республикэм ыцIэ чыжьэу агъэIунэу афэтэIо.