Тиспортсменхэм ягъэхъагъэхэр

Илъэс 14 — 16 зыныбжь кIалэ­хэм ыкIи пшъашъэхэм самбэм­кIэ язэнэкъокъухэр мэзаем и 22-м щегъэжьагъэу и 26-м нэс Казань щыкIуагъэх.

Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ спортсмен 700-м ехъумэ заушэтыгъ.

Адыгеим испортсменхэм ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. Ахэр: Батмэн Амин (тренерыр А. Мырзэр), Шъхьафыжь Муса (зыгъасэрэр С. Мэрэтыкъор). Тиспортсменхэм ыкIи ахэм ятренерхэм тафэгушIо, тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу тафэлъаIо.