Зэнэкъокъур аухыгъ

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэIухыгъэ кIы­мэфэ зэнэкъокъу аухыгъ.

Ащ зэкIэмкIи командэ 29-рэ хэлэжьагъ. Апшъэрэ купым текIоныгъэр къыщыдихыгъ Мыекъопэ районым икомандэу «Урожаим», зыныбжь илъэс 40-м ехъугъэхэм ащытекIуагъ командэу «ВНГ-р». Командабэ зыхэлэжьэгъэ апэрэ лигэм анахь щылъэшыгъэр Мые­къуапэ икомандэу «Ошъуте­нэр» ары, «Спортмастер-2» зыфи­Iорэр ятIонэрэ чIыпIэм щыт, ящэ­нэ­рэ хъугъэ командэу «Легио­ныр».

Я 12-рэ турым зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэр:

Ошъутен — Альянс — 4:2, Юг-Авто — Кавказ — 3:6, МФОК-у «Ошъутен» — Спортмастер — 1:2, СШОР-2008 — Легион — 1:9, Делотехникэр — Спортмастер-2 — 1:5, СШОР-2007 — Сокол — 2:3.
Анахь ешIэкIо дэгъоу зэхэща­кIохэм къыхахыгъэхэр Арсен Мазлов (Ошъутен), Борик Бабалян (Спортмастер-2), Андрей Переверзев (Легион).

Командэхэм очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

Ошъутен — 33, Спортмас­тер-2 — 29, Легион — 26, Спорт­мастер — 25, МФОК-у «Ошъутен» — 25, Тульскэр — 22, Сокол — 16, Кавказ — 15, Юг-Авто — 12, Делотехника — 9, СШОР-2007 — 8, СШОР-2008 — 5, Альянс — 1.