Апэрэу Мыекъуапэ щыкIуагъ

Урысые зэнэкъокъоу «Мастер года» зыфиIорэм ибыракъ ятыгъэным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэр непэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

Урысые Федерацием просвещениемкIэ иминистрэу Сергей Кравцовымрэ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ а Iофтхьабзэр къызэIуа­хыгъ. Мыщ къекIолIагъэх Къэ­рэщэе-Щэрджэс Республикэм и ЛIышъхьэу Рашид Темрезовыр, Къэбэртэе-Бэлъкъар Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КIокIо Казбек, Республикэу Ингушетием и ЛIышъхьэу Махмуд-Али Ка­лиматовыр, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим ыцIэкIэ сенаторхэу Хъопсэрыкъо Мурат­рэ Александр Наролинымрэ, АР-м ыцIэкIэ Къэралыгъо Думэм идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр, гурыт сэнэхьат гъэсэныгъэ ягъэ­гъотыгъэнымкIэ организациехэм, общественнэ организациехэм япащэхэр, кIэлэегъаджэ­хэр, гурыт сэнэхьат гъэсэны­гъэм исистемэ егъэджэнымкIэ имастерхэр, студентхэр.

2021-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу Урысые зэнэкъокъоу «Мастер года» зыфиIорэр Урысые Федерацием щэкIо. Егъэ­джэн IофымкIэ гъэхъагъэу яIэ­хэм япхыгъэу ар щыт. Илъэсэу икIыгъэм зэнэкъокъум икIэух чэзыу Екатеринбург щыкIуагъ. Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ ащ хэлэжьагъэхэр непэ Мыекъуапэ къэсыгъэх. Урысые зэнэкъокъоу «Мастер года» зыфиIорэм ибыракъ ятыгъэным фэгъэхьыгъэ Iофтхьа­бзэр щыкIонэу къалэр агъэнэфагъ. ИгъэкIотыгъэ Iофтхьабзэр апэрэу зэхащагъ ыкIи Урысые Федерацием ифедеральнэ шъо­лъыри 8 къыхеубытэ. Министрэу Сергей Кравцовым быракъыр ритыгъ Къыблэ федеральнэ шъолъырым ыцIэкIэ эстафетэм и ЛIыкIоу Елена Ганоцкэм.

Адыгэ Республикэм гурыт сэнэхьат гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ гъэхъагъэу ышIыгъэхэм якъэгъэлъэгъонкIэ Iофтхьабзэр ублагъэ хъугъэ. УФ-м просвещениемкIэ иминистрэ иупчIэхэм экспозицием хэлажьэхэрэм джэуапхэр къаратыжьы­гъэх, егъэджэн Iофым ылъэныкъокIэ анахь Iофыгъо шъхьаIэхэм ыкIи гъэсэныгъэмкIэ организациехэм гъэхъагъэу ашIыгъэхэм афэгъэ­хьыгъэу ахэм къаIотагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ УФ-м просвещениемкIэ иминистрэ рес­публикэм ынаIэ къызэрэты-ри­дзагъэм пае зэрэфэразэр ­къыхигъэщыгъ ыкIи къыIуагъ Правительствэм иIэпыIэгъу хэлъэу грант программэхэм яшIуагъэкIэ Адыгеим колледжхэм, техникумхэм мылъку-техникэ лъэныкъохэмкIэ нахь зызэрэзэтырагъэпсыхьэрэр, ащ дакIоу сэнэхьат гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ студентхэм яухьазырыныгъэ нахьышIоу зэрэзэхащэрэр, республикэм экономикэмкIэ ищыкIэгъэ IофышIэхэр къыIэкIэхьанхэм иамал иIэ зэрэхъурэр.

Сергей Кравцовым къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, хэгъэгур зэрэпсаоу пштэмэ, гурыт сэнэхьат гъэсэныгъэм исистемэ псынкIэу хэхъоныгъэ ешIы. Урысые Федерацием и Президент Федеральнэ ЗэIукIэм фэкIорэ Джэпсалъэу къышIыгъэм къыщигъэуцугъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн епхыгъэ IофыгъохэмкIэ бэмышIэу зэIукIэ щыIагъ, джащ фэдэу федеральнэ проектэу «Профессионалитет» зыфиIорэм зегъэушъомбгъугъэнми анаIэ тырадзагъ.

Министрэм джащ фэдэу къыхигъэ-щыгъ я 9-рэ классхэм арысхэм гурыт сэнэхьат гъэсэныгъэ яIэным мэхьанэшхо зэриIэр, ахэр къэзыуххэрэм IофшIэн ягъэгъотыгъэным ылъэныкъокIэ Iофхэр нахьышIоу зэхэщагъэ зэрэхъухэрэр, Адыгеири хэгъэгум икъыблэ лъэныкъо ишъолъырхэри ахэм ахэхьэх.

«Мэкъу-мэщым, машинэшIыным, атом­нэ промышленностым ыкIи нэмыкI отраслэхэм япхыгъэу проектэу «Профессионалитетыр» агъэфедэн зэралъэкIыщтым имызакъоу, бизнес цIыкIумрэ гурытымпэ яхэхъоныгъэкIэ специалистхэм ягъэхьазырын лъэшэу тынаIэ тедгъэтыщт, шъолъырхэм нахь ящыкIэгъэ лъэныкъохэм такъыпкъырыкIышт. Гущы­Iэм пае, республикхэм япащэхэм тызтегущыIагъэр зекIон кластерым, джащ фэдэу фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн ылъэныкъокIэ Iоф зышIэн зылъэкIыщтхэр гъэхьазырыгъэнхэр ары. Мы илъэсым къыщегъэжьагъэу колледжхэр зэтегъэ­псыхьэгъэнхэм пае грантхэм сомэ мил­лион 70 фэдиз къафыхэтэгъэкIы. Ахэр джырэ уахътэм диштэрэ учреждениехэу, шIэныгъэ куу къязытырэ чIыпIэхэу хъун­хэм тынаIэ нахь тедгъэтыщт. Джащ тетэу шъолъырхэм яэкономикэ, тихэгъэгу иэкономикэ хэхъоныгъэ ядгъэ­шIыщт», — къыхигъэщыгъ Сергей Кравцовым.

Мы Iофтхьабзэм илъэхъан министрэм джащ фэдэу къыхигъэщыгъ гъэсэныгъэм ихэхъоныгъэкIэ Адыгеим Iофышхо зэрэщызэшIуахырэр. Лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэмкIэ республикэр нэмыкI шъолъырхэм щысэтехыпIэ афэхъун зэрилъэкIыщтри къыIуагъ. АР-м и ЛIышъхьэ шъхьафэу зэрэфэразэр ащ къыхигъэщыгъ. Гъэсэныгъэм изытет нахьышIу хъунымкIэ, волонтерствэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ ащ иIэпыIэгъу хэлъэу республикэм бэ зэрэщызэшIуахырэр къыхигъэщыгъ. НыбжьыкIэхэр хэлажьэхэзэ Iофтхьэбзэ 200-м ехъу илъэс къэс республикэм щагъэцакIэ. Гъэсэныгъэм ихэхъоныгъэ, шIушIэ IэпыIэгъум зэрэхэлажьэхэрэм ялъытыгъэу УФ-м просвещениемкIэ иминистрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къыритыгъ бгъэхэлъ тамыгъэу «За милосердие и благотворительность» зыфиIорэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм гъэсэныгъэр джыри нахь дэгъоу щызэ­хэщэгъэнымкIэ IэпыIэгъоу къаратырэм пае зэрэфэразэр федеральнэ министрэм къыриIуагъ, джащ фэдэу гъунэгъу шъо­лъырхэм я Пащэхэу республикэм къэ­кIуагъэхэм ыкIи зэкIэ Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихыгъ.

ЕгъэджэкIо-гъэсакIом и Илъэсэу Урысыем щагъэнэфагъэм тефэу Адыгеим мыщ фэдэ Iофтхьабзэу щызэхащагъэм мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ. Экономикэм зыкъыIэтынымкIэ сэнэхьат гъэсэныгъэм мэхьанэу иIэм АР-м и ЛIышъхьэ анаIэ тыраригъэдзагъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, хэгъэгум «гурыт звенэм къыхиубытэрэ специалистхэр ищыкIагъэх ащ ищынэгъончъэнкIэ ыкIи нэмыкIхэм янэкъокъун амал иIэнымкIэ». Шъолъырхэм пшъэрылъ къафигъэуцугъ мы илъэс блэгъи 5-м къыкIоцI хэгъэгум иэкономикэ пае рабочэ сэнэхьатхэмкIэ специалист миллионым ехъу къагъэ­хьазырынэу.

«Мы аужырэ илъэсхэм сэнэхьат гъэ­сэныгъэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ республикэм Iофэу щызэшIотхырэр нахьыбэ тшIыгъэ. Хэгъэгум и Правительствэ, Урысыем просвещениемкIэ и Министерствэ яIэпыIэгъу хэлъэу джырэ уахътэм диштэрэ шIыкIэ-амалхэр еджапIэхэм ащытэгъэфедэх, мылъкумкIи техникэмкIи учреждениехэр нахь зэте­тэгъэпсыхьэх, мастерскойхэм къате­фэрэр зэкIэ ащагъэцэкIэн алъэкIыным яамалхэр ятэтых. Лъэпкъ проектэу «Гъэ­сэныгъ» зыфиIорэм диштэу мы аужырэ илъэсищым сэнэхьат гъэсэныгъэм иучреждении 4-мэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэм атегъэпсыхьагъэу мастерской 11 ащызэхэтщагъ. Илъэсэу икIыгъэм Мыекъопэ индустриальнэ техникумым сэнэхьат гъэсэныгъэмкIэ Гупчэ къы­щызэIутхыгъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу федеральнэ проектэу «Профессионалитетым» Адыгеир хэхьан мурад иI. Гурыт звенэм къыхиубытэрэ специалистхэм яегъэджэнрэ ягъэхьазырынрэ нахь лъэгэпIэ иным тещэгъэнхэмкIэ ащ ишIуагъэ къэкIощт. АР-м и ЛIышъхьэ зэрилъытэрэмкIэ, республикэм специалистхэр фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ IофшIэнэу зэшIуахырэм амалышхохэр къытыщтых, а еджапIэхэр къэзыухыхэрэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIи ащ гугъэпIэшхохэр рапхых, кIэлэегъаджэхэмрэ мастерхэмрэ яIофшIэнкIэ Iэрыфэгъу амалхэр яIэнхэм, сэнэхьатым уасэу фа­шIырэм зыкъегъэIэтыгъэным япхы-­
гъэу яшIуагъэ къэкIощт.

ИкIэухым АР-м и ЛIышъхьэ зэкIэ кIэ­лэегъаджэхэм сыд фэдэрэ ублапIи гъэхъагъэхэр ащашIынхэу афэлъэIуагъ, зэнэкъокъоу «Мастер года» зыфиIорэм хэлажьэхэрэми ямурадхэр къадэхъунхэу афиIуагъ. Нафэу зэрэщытымкIэ, Ады­геим шIэхэу ащ ишъолъыр чэзыу щаублэщт.