Анахь лъэшхэр къэнэфагъэх

Спартакиадэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъуапэ икIэлэеджакIохэр спорт лъэныкъуи 6-кIэ зэнэкъокъугъэх.

Зичэзыу Iофтхьабзэу зэхащагъэр щэрыоным епхыгъагъ. Ащ изэфэхьысыжьхэм къагъэлъэ­гъуагъ мы спорт лъэпкъымкIэ ныбжьыкIэхэм чанэу Iоф адэзышIэрэ еджапIэхэр.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ иеджэпIэ 19-мэ ялIыкIохэр зэ­нэкъокъум хэлэжьагъэх. Командэ пэпчъ нэбгыри 5 хэтыгъ — кIэлищрэ пшъэшъитIурэ.

Гъэсэныгъэм иучреждение инхэмкIэ текIоныгъэр къыдихыгъ гимназиеу N 22-м, ащ очкоуи 188-рэ ригъэкъугъ. ЕджапIэ цIыкIухэм анахь къахэщыгъэр N 9-р ары, ащ илIыкIохэм очкоуи 103-рэ къахьыгъ.

Джащ фэдэу кIалэхэм ыкIи пшъашъэхэм анахь къахэщыгъэ­хэр шъхьафэу хагъэунэфыкIыгъэх. Дэгъу дэдэу щэрыуагъэх гурыт еджапIэу N 9-м чIэс Алла Апоян (очко 46-рэ) ыкIи гимназиеу N 22-м икIэлэеджакIоу Къатбамбэт Анзаур (очко 41-рэ).

Спартакиадэм къыдыхэлъыта­гъэу кIэлэеджакIохэр атлетикэ псынкIэмкIэ зэнэкъокъущтых.