«Ошъутенэр» чемпион хъугъэ

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэIухыгъэ кIымэфэ зэнэкъокъу къыдыхэлъытэгъэ ешIэгъухэр кIуагъэх.

Я 12-рэ турым зэфэхьысыжь гъэшIэгъонхэр фэхъугъэх. «Легионым» ящэнэрэ чIыпIэр чIинагъ, я 11-рэ чIыпIэм щыт республикэ спорт еджапIэм икомандэ (2007-рэ илъэсым къэхъугъэхэм) зэ­IукIэгъоу дыриIагъэр 1:1-у аухыгъ.

Ау пстэуми анахь гъэшIэгъоныр «Спормастер-2» ыкIи «Тульскэр» зыфиIорэ командэхэм язэIукIэгъу изэфэхьысыжьхэр ары. Мыекъопэ районым икомандэ я 6-рэ чIыпIэм щыт ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэн ылъэ­кIыщтыгъэп. Ау ащ ифутболист-хэм алъэкI къамыгъанэу командэ анахь лъэшхэм ащыщым дешIагъэх ыкIи текIоныгъэр къыдахыгъ. Пчъагъэр 4:3-у зэIукIэгъур аухыгъ. Ащ къыхэкIыкIэ «Спортмастер-2-р» апэрэ чIыпIэм фэбэнэнымкIэ амал имыIэжьэу къэнагъ.

Мыщ къыкIэлъыкIоу «Ошъутенэм» ешIэгъу иIагъ. Командэм ухьазырыныгъэ дэгъу къыгъэ­лъэгъуагъ ыкIи 7:3-у «Делотехникэм» къышIуихьыгъ. Зы тур къэнагъэу апэ ит командитIум азыфагу очкоуи 4 илъ хъугъэ. Аужырэ зэIукIэгъухэм язэфэ­хьысыжьхэм ямы­лъытыгъэу «Ошъуте­нэм» Адыгэ Рес­публикэм футбо­лымкIэ изэIухыгъэ кIымэфэ зэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Аужырэ турыр мэзаем и 25-м зэхащэщт.

Командэхэм очко пчъагъэу ра­гъэкъугъэр:

Ошъутен — 30, Спортмастер-2 — 26, МФОК-у «Ошъу­тен» — 25, Легион — 23, Спортмастер — 22, Тульскэр — 19, Сокол — 13, Кавказ — 12, Юг-Авто — 12, Делотехника — 9, СШОР-2007 — 8, СШОР-2008 — 2, Альянс — 1.