Илъэсым икIэуххэр

Адыгэ Республикэм и Уплъэ­кIокIо-лъытэкIо палатэ 2023-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм илъэныкъо шъхьаIэхэм – бюджет къэкIуапIэхэр нахь шIогъэ ин къатэу гъэфедэ­гъэнхэмкIэ, уплъэкIун Iофтхьа­бзэхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ, фэIо-фашIэхэм ыкIи нэмыкI­хэм япхыгъэ Iофэу агъэцэ­кIа­гъэм — къатегущыIагъ Адыгэ Республикэм и УплъэкIокIо-­лъытэкIо палатэ итхьаматэу Павел Стаценкэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зыIокIэм.

Палатэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, чэзыоу икIыгъэм уплъэ­кIун Iофтхьэбзэ 11 зэхащагъ, ащ щыщэу 5-р Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къызэрафишIыгъэм тетэу, 2-р — АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм, джащ фэдэу УФ-м и Счетнэ палатэ, ФСБ-м Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ, Адыгэ РеспубликэмкIэ МВД-м апкъ къикIыкIэ ауплъэ­кIугъэх.
Республикэм и ЛIышъхьэ къы­зэрэхигъэщыгъэмкIэ, Пала­тэм Iофэу ышIэрэр бюджетым епхыгъэ Iофыгъохэу зэшIуа­хыхэрэм къакIэкIорэ шIуагъэм джыри нахь зыкъегъэIэтыгъэныр, лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ зэшIохыгъэнхэр ары зыфэкIо­жьырэр.

«Сэ зэрэслъытэрэмкIэ, Палатэм мэхьэнэ шъхьаIэу иIэр хэукъоныгъэхэр къыхэгъэщы­гъэнхэ закъор арэп, ахэр дэ­гъэзыжьыгъэнхэмкIэ, бюджет къэкIуапIэхэр нахь шIогъэ ин хэлъэу гъэфедэгъэнхэмкIэ Iоф­тхьабзэу зэшIуахыхэрэми бэ ялъытыгъэр. Ащ хабзэм икъулыкъу пстэуми гъусэныгъэ-зэ­дэлэжьэныгъэ адыриIэу финанс дисциплинэм игъэпытэн икъоу ынаIэ тыригъэтын фае», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Ащ дакIоу къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, илъэсэу икIыгъэм Палатэм эксперт-зэхэфын Iоф­тхьэбзэ 12 зэшIуихыгъ. Ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ джыри нахь псынкIэу лъыкIотэныр, бюджет къэкIуапIэхэм, къэралыгъо заказхэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр икъоу ыкIи игъом зэшIохыгъэнхэр, республикэ къэралыгъо программэхэр зэрэзэхэгъэуцуа­гъэхэр тэрэзэу уплъэкIугъэнхэр ыкIи нэмыкIхэр ары.

УплъэкIун Iофтхьабзэхэр зы­щыкIогъэхэ лъэхъаным агъэунэфыгъэр сомэ миллиарди 4 ыкIи мылъкоу сомэ миллион 424-р зытефагъэр зэрагъэфедагъэхэр ары. УплъэкIунхэм афэхъугъэ кIэуххэмкIэ акт 23-рэ зэхагъэу­цуагъ, хэукъоныгъэхэр дэгъэзы­жьыгъэнхэмкIэ тхылъ 15 ауплъэ­кIугъэ псэуалъэхэм япащэхэм ацIэкIэ агъэхьыгъ.

Урысыем и Минфин зэхищэгъэ рейтингэу «Финанс уплъэ­кIуныр» зыфиIорэм нафэ къызэришIыгъэмкIэ, бюджет къэ­кIуапIэхэр шъхьэихыгъэу зэрэзэхэгъэуцуагъэхэм телъытагъэу анахь баллыбэ къызыфалъы­тэгъэ шъолъыри 10-мэ Адыгэ Республикэр ахэфагъ. Ащ нэмыкIэу Москва дэт къэралыгъо университетэу Ломоносовым ыцIэкIэ щытым уплъэкIунхэу зэхищагъэхэм («Урысые Фе­дерацием 2022-рэ илъэсым иуплъэкIокIо-лъытэкIо къулы­къухэм яIофшIэн нэфагъэу хэлъыр» зыфиIорэр) ателъытагъэу АР-м и Палатэ я 2-рэ чIыпIэр ыубытыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ Iофэу ашIагъэм пае Па­латэм ипащэхэмрэ иIофышIэ­хэмрэ зэрафэразэр къыIуагъ. Ащ дакIоу гъэхъагъэу ашIыгъэ­хэм къащымыуцунхэу, финанс уплъэкIун шъхьафитым исистемэ джыри нахьышIоу зэрэзэхащэщтым дэлэжьэнхэу къариIуагъ.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу