Зэнэкъокъум зыфагъэхьазыры

Зэдегъэштэ есынымкIэ Урысы­ем ипервенствэ хэлэжьэнхэу Адыгэ Республикэм испорт­сменхэм загъэхьазыры.

Тренерхэм пшъэрылъышхохэр зыфагъэуцужьых. Мы спорт лъэпкъым Адыгеим зыщыпылъхэм июбилейнэ илъэс командэ анахь лъэшитфым ахэфэнхэм фэбэнэнхэу ары.

Мы пчъагъэм мэхьэнэ гъэнэфагъэ иI, сыда пIомэ олимпийскэ резервымкIэ Мые­къопэ еджапIэу N 2-м епхыгъэ а спорт лъэпкъымкIэ къутамэр зызэхащагъэр мыгъэ илъэси 5 мэхъу.

Зэнэкъокъум изыфэгъэхьазырын къыды­хэлъытагъэу тренерхэм ыкIи спортсменхэм Iофышхо ашIагъ. Ащ зэфэхьысыжь дэгъухэр фэхъунхэу мэгугъэх.

БэмышIэу Мыекъуапэ щыIагъ дунаим гъогогъуищэ ыкIи Европэм гъогогъуитIо ячемпионкэу, спортым изаслуженнэ мастерэу Лилия Низамовар. Мэфи 10-м телъытэгъэ егъэджэн-зыгъэсэн Iофтхьабзэхэм ялъэхъан спортсменкэ цIэрыIор ягъусэу Адыгеим илIы­кIохэм программи 2 агъэхьазырыгъ. Ахэр зыныбжь имыкъугъэхэм, илъэс 13-м нэмысыгъэхэм я Урысые первенствэ къыщагъэлъэгъощтых.

ЗэрэрахъухьагъэмкIэ, Мыекъуапэ испорт­сменхэр зэнэкъокъум илъэныкъуи 6-мэ ахэлэжьэщтых.

Iофтхьабзэр гъэтхапэм и 28-м щегъэжьагъэу мэлылъфэгъум и 4-м нэс Москва хэкум икъалэу Чеховым щыкIощт.

Тиспортсменхэр зыгъэхьазырыгъэхэр ыкIи зэнэкъокъум зыщэщтхэр Нина ыкIи Иван Говорковхэр ары.