ЕшIэгъу тIурытIу къафэнагъ

Адыгэ Республикэм футбо­лымкIэ изэIухыгъэ кIымэфэ зэ­нэкъокъу къыдыхэлъытэгъэ ешIэгъухэр аухынхэмкIэ тури­тIу къэнагъ.

Апэрэ купым командэ 13 хэт, ахэм язэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу, узIэпащэу макIох.

Командэу «Ошъутенэр» апэрэ чIыпIэм щыт. Тренерэу Арсен Мазловым икомандэ ешIэкIэ дахэ къегъэлъагъо, блэкIыгъэ турым мэхьанэшхо зиIэ текIоныгъэр къыдихыгъ. Ау ятIонэрэ чIыпIэм щыт «Спортмастер-2-р» бэп ыуж къызэринэрэр.

ЫпшъэкIэ къызэрэтIуагъэу, апэрэ купым хэт командэхэм джыри ешIэгъу тIурытIу къафэнагъ, ахэм зэфэхьысыжьэу афэхъухэ­рэм бэкIэ ялъытыгъэщт текIоныгъэр ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыщтхэр.

Командэхэм очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

Ошъутен — 27, Спортмастер-2 — 26, Легион — 22, МФОК-у «Ошъутен» — 22, Спортмастер — 19.

Мы ешIэгъу благъэм апэрэ чIыпIэм щыт командэр «Делотехникэм» IукIэщт, ар сы­хьатыр 2-м рагъэжьэщт. Я 11-рэ турыр мэзаем и 18-м кIощт, зэIукIэгъухэр сыхьатыр 10-м аублэщтых. Фаехэр зэкIэ ыпкIэ хэмылъэу стадионым дагъэхьащтых.

ЗэдешIэщтхэр:

Альянс — Спортмастер, Спортмастер-2 — Тульскэр, Юг-Авто — Сокол, СШОР-2008 — МФОК-у «Ошъутен», Ошъутен — Делотехникэр, СШОР-2007 — Легион.