ЦIыфхэм ялъэIукIэ

Мыекъопэ къэлэ администрацием физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет Уры­сые общественнэ движениеу «Народный фронт» ыкIи «Адыгэ Республикэм иолимпийскэ Совет» зыфиIохэрэр иIэпыIэгъухэу жэжъые биатлоныр мэзаем и 18-м джыри зэ зэхащэщт.

ЦIыфхэр бэу къызэрэкIэлъэIугъэхэм фэшI Iофтхьабзэр рагъэ­кIокIынэу рахъухьагъ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, республикэ шахмат клубым дэжь зэнэкъо­къухэр щыкIощтых. Ащ фаехэр зэкIэ хэлэжьэнхэ алъэкIыщт.

— Мыекъуапэ мыщ фэдиз ос щыIэу бэрэ къыхэкIырэп. Мэзаем и 11-м зэхэтщэгъэ жэжъые биатлоныр цIыфхэм агу рихьыгъ. Мызыгъэгуми Iофтхьабзэр зэрифэшъуашэу редгъэкIокIыным, республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыпсэухэрэр дгъэгушIонхэм ыкIи дгъэчэфынхэм тыпылъыщт, — къыIуагъ къэлэ спорткомитетым илIыкIоу Дмитрий Щербаневым.

ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэнэфагъэмкIэ, зэнэкъокъухэм командэ 50 фэдиз ахэлэжьэщт, блэкIыгъэм 41-рэ зызыушэтыгъэр. КIэлэ­цIыкIухэр, зэхэпхъагъэу щытхэр, хъулъфыгъэхэр, бзылъфыгъэхэр текIоныгъэм ыкIи хагъэунэфы­кIырэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых. Командэ пэпчъ нэбгыритIу хэт. Iофтхьабзэр пчэдыжьым сыхьатыр 10-м рагъэжьэщт.

Зэнэкъокъухэм ахэлажьэ зы­шIоигъохэр Мыекъопэ къэлэ администрацием физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет социальнэ хъытыоу «Вконтакте» зыфиIорэм щыриIэ официальнэ нэкIубгъом ихьанхэ, ящыкIэгъэ къэбарыр рагъотэн алъэкIыщт.