КIымафэр тхъагъоми…

КIымэфэ лъэхъаным иапэрэ мэзитIу фабэу икIыгъэми, джы мэзаем ом изытет зыкъигъэлъэ­гъуагъ, дэхагъэу дунаим къыхилъхьагъэм дакIоу гумэкIыгъохэри къыздихьыгъэх.

ГущыIэм пае, мэзаем и 13-м Адыгеим жьыбгъэшхоу къыщи­лъыгъэм къыхэкIэу Мыекъуапэ иурамэу Пироговым щашIырэ псэупIэм ышъхьэ къытыритхъи, килоВатти 6 электроэнергие рыкIуапIэм къызытефэм, ар зэ­питхъыгъ. Ащ къыхэкIэу Мые­къуапэ иурамхэу Старобазарнэм, Ломоносовым, Челюскинцэхэм ацIэ зыхьыхэрэм, Советскэм, Майкопскэм, Красноармей­скэм, Мичуриным ыкIи Зюзиным ацIэ зыхьыхэрэм, переулкэу Кузнечнэм ыкIи «БэдзэрыжъкIэ» заджэхэрэ районым ащыпсэу­хэрэм электричествэр ямыIэу къэнэгъагъэх.

ГумэкIыгъор охътэ кIэкIым дагъэзыжьыгъ, зэкIэми электричествэр аратыжьыгъ. Ащ нэмыкIэу яIофшIэн епхыгъэу зыпари хъугъэ-шIагъэ агъэунэфыгъэп.

Гъунэ лъафы Мэзаем и 13-м чэщым зэпы­мыоу Адыгеим ос къыщесыгъ. Коммунальнэ къулыкъум иIофы­шIэхэм зэпыугъо ямыIэу гъогухэр агъэкъэбзагъэх.

Шъолъыр ыкIи муниципальнэ мэхьанэ зиIэ автомобиль гъогу­хэм автотранспортыр щынэ­гъон­чъэу ащызекIоным пае осыр атхъугъ. Автомобиль гъогухэм ягъэзекIонкIэ ыкIи яIыгъынкIэ гъэIорышIапIэу «Адыгеяавто-дор» зыфиIорэм иотдел ипащэу Дмитрий Бараненкэм къызэри­IуагъэмкIэ, гъогухэм атехъорэ осыр ыкIи мылыр атыратхъу, ащ фытегъэпсыхьэгъэ хэушъхьа­фыкIыгъэ техники 100-м ехъу агъэфедэ. Ахэм ахэтых пша­хъор зэбгырызытэкъурэ машинэхэр, грейдерхэр, экскаваторхэр, трак­торхэр, нэмыкIхэри. Джащ фэдэу анаIэ зытырагъэтыхэрэм ащыщ лъэмыдж ыкIи гъогу зэпырыкIыпIэхэр, ащ нэмыкIэу лъэсрыкIуапIэхэр ыкIи транспорт уцупIэхэр.

— Общественнэ транспортыр нахьыбэу зыщызекIорэ гъогухэр ары зэкIэми апэ тынаIэ зытедгъэтырэр. Нэужым автомобильхэр нахь макIэу зыщызекIохэрэр тэукъэбзых. Гъогухэм ателъ осыр атыратхъунымкIэ Адыгеим зэкIэмкIи техники 118-рэ ща­гъэфедэ, пшэхъо тонн 6240-рэ, щыгъу тонн 2366-рэ, пшэхъо-щыгъу зэхэлъ тонн 2855-рэ хьазырэу тиI, — къыIуагъ «Адыгея­автодорым» иIофышIэ.

Джащ фэдэу къулыкъум гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием, ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ Министерствэм, чIыпIэ зыгъэIоры­шIэжьын къулыкъухэм зэпхыны­гъэ адыриIэу адэлажьэ. Систе­мэу «ГЛОНАСС» зыфиIорэм ама­лэу къытыхэрэри кIымэфэ лъэхъаным къызфагъэфедэх. Джащ фэдэу «Автодорым» икъу­лыкъушIэхэм гъогухэр къаплъы­хьэх, хэушъхьафыкIыгъэ техни­кэм Iоф зэришIэрэм гъунэ лъа­фы.

Мыекъуапэ икоммунальнэ ыкIи игъогу къулыкъухэр чэщ­-зымэфэ IофшIэным техьагъэх.

— Ом изытет къызызэIыхьагъэм къыщыублагъэу къалэм осыр щатхъунымкIэ зэкIэ ищыкIэгъэ техникэр тэгъэфедэ. Сэ сшъхьэкIэ мы Iофым сылъэплъэ. Автомобилистхэм зафэсэгъазэ сакъыныгъэ къызхагъэфэнэу, ятранспорт гъогубгъухэм къы­Iуамынэнэу, — къыIуагъ Мые­къуапэ ипащэу Геннадий Мит­рофановым.

Ос зытхъурэ техникэр къалэм къыщекIокIызэ гъогухэр еукъэ­бзых ыкIи пшэхъо-щыгъу зэхэ­лъыр атыретакъо. Мы мафэм ехъулIэу техникэ 20 фэдиз агъэ­федэ.

Зыпари хэкIодагъэп

ГъогурыкIоныр щынэгъон­чъэ­нымкIэ Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие къызэрэщытаIуа­гъэмкIэ, республикэм игъогухэм блэкIыгъэ чэщ-зымафэм гъогу хъугъэ-шIэгъи 6 атехъухьагъ, ау ар гъогухэм Iумылэу ателъы­гъэм елъыты­гъагъэп, зыпари хэ­кIодагъэп. Нахьыбэу авариехэр зыщыхъугъэр къалэу Мые­къуап, Джэджэ районым зы гъогу хъугъэ-шIагъэ щагъэунэфыгъ. Инспекцием иIофышIэхэм къызэраIуагъэмкIэ, гъогухэм язытет дэгъугъэ, ащ къыхэкIэу водительхэм къин алъэгъугъэп.

Мэфищым Адыгэ РеспубликэмкIэ: мэ­заем и 16-м мафэм пщагъоу щытыщт, чIыпIэхэм макIэу ос къащесыщт, нэужым ощх хъу­жьыщт. Жьыбгъэр къыблэ-къо­хьапIэм къикIэу нэгъэупIэпIэ­гъум метри 5 — 10, къыблэмкIэ нэ­гъэупIэпIэгъум метрэ 15 — 18 илъэшыгъэу къепщэщт. Мэзаем и 17-м чэщым чъыIэу градуси 6 — 11, мафэм чъыIэу градуси 5-м кIахьэу, мэзаем и 18-м чэщым чъыIэу градус 1 — 6, мафэм фабэу градуси 5 щыIэщт.

Къушъхьэхэм ыкIи ахэм къа­пэIулъ чIыпIэхэм ос-ощх зэхэлъ къащехыщт. ГурытымкIэ чъыIэр градус 13-м кIахьэу щычъыIэщт.

МыекъуапэкIэ: мэзаем и 17-м ос макIэу къесыщт, мэ­заем и 18-м чэщым оси ощхи щыIэщтэп, мафэм ощх тIэкIу къещхыщт. Мэзаем и 18-м жьыбгъэр къыблэ-къокIыпIэм къикIэу нэгъэупIэпIэгъум метри 5 — 10 , мэзаем и 18-м нэгъэупIэпIэгъум метрэ 15 илъэшыгъэу къепщэщт. Мэзаем и 17-м чэщым чъыIэу градуси 8 — 10, мафэм градуси 2-м нэсэу, мэзаем и 18-м чъыIэу градуси 3, фабэр градуси 5-м нэсэу щыIэщт.

КIАРЭ Фатим.
Сурэтхэр: Адыгеяавтодор.